I. RÁMCOVÝ OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY

Obsah 4 – dňového priameho vzdelávania v rámci odbornej prípravy:

1. Zákon o VO

a)  Výklad zákona (22 hodín)

Výklad zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) Elektronické posielanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaním (1hod. 30 minút)

Prezentácia softvérovej aplikácie ZOVO na počítači s prístupom na internet. Technické požiadavky na softvérové vybavenie počítačov sú nasledovné: MS Internet Explorer (odporúčaná min. verzia 6.0) so zapnutou podporou JavaScript.

c)  Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2007-2010                     (30 minút)

Spolu a) až c) 3 dni (24 hodín)

2. Riešenie prípadových štúdií (1 deň – 8 hodín)

Rámcový obsah odbornej prípravy je podrobne rozpracovaný v materiáli Školenie školiteľov vo verejnom obstarávaní – „Školiaca metodológia pre školiteľov“, súčasťou ktorej je rozpis jednotlivých tém s určením času na ich prezentáciu, prípadové štúdie a úlohy k jednotlivým témam.

Celkový čas výučby je 32 hodín.

3. Skúška

Termíny skúšok vyhlasuje ÚVO, týmto termínom sa prispôsobuje organizátor školenia a skúška nasleduje spravidla po prípadovej štúdii.

Podmienky účasti

Podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. sú žiadatelia o kurz povinní splniť podmienky účasti.  Za tým účelom žiadateľ najneskôr v deň začiatku kurzu predloží tieto doklady:

 

  • a.formulár pre hodnotenie predpokladov žiadateľa (v prílohe, tiež uverejnený na www.uvo.gov.sk), v krajnom prípade je možné formulár vyplniť v deň nástupu na kurz;

 

  • b.originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;

 

  • c.úradne osvedčený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský  diplom resp. maturitné vysvedčenie);

 

  • d.potvrdenie o odbornej  praxi, pričom sa vyžaduje pri vysokoškolskom vzdelaní 4 roky a pri stredoškolskom vzdelaní 6 rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní po ukončení štúdia (§ 117 ods. 3).
  • iné doklady, ktorými sa môže preukazovať obsah a dĺžka praxe podľa § 117 ods. 3.

(Pozn.: Odbornú prax je možné preukázať prvopisom chronologického súpisu priebehu doterajších zamestnaní, z ktorého je možné zistiť dĺžku a obsah odbornej  praxe po ukončení štúdia, resp. originálom listu zodpovedného pracovníka vysielajúcej firmy, v ktorom sa potvrdzuje konkrétna činnosť vo verejnom obstarávaní a požadovaná dĺžka praxe. Doklad musí byť opatrený menom a priezviskom zodpovedného pracovníka, s jeho podpisom a pečiatkou organizácie.)

Organizačné zabezpečenie:

 

  •    1.  Miesto školenia

V sídle firmy, Drieňova 37, Bratislava, pričom organizátor si vyhradzuje právo zrušiť kurz pri počte účastníkov menej  než 10 žiadateľov. Zároveň upozorňujeme, že v súlade so zmluvou s Úradom pre verejné obstarávanie, je maximálny počet účastníkov v kurze 25 osôb.

V prípade zabezpečenia min. 15 účastníkov z jednej firmy je možné miesto uskutočnenia kurzu dohodnúť.

  1. Účastnícky poplatok 

166,67 € + 33,33 € (20% DPH)  spolu 200 €

Cena zahŕňa školné, vrátane študijného materiálu, lektorské a režijné náklady, občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obed).

Platbu je možné realizovať bankovým prevodom resp. osobne platbou najneskôr  pri nástupe na kurz.

Banka:  SLSP Bratislava – Ružinov

č. účtu: 0634431507/0900

IČO : 45357137

DIČ pre DPH: SK2022948510

 

  •    3.  Zaslanie záväznej prihlášky

Organizátor kurzu má povinnosť týždeň pred začiatkom odbornej prípravy zaslať na Úrad pre verejné obstarávanie zoznam žiadateľov. Z uvedeného dôvodu žiadame záujemcov, aby záväznú  prihlášku (ktorá je súčasťou týchto organizačných pokynov) čitateľne a presne vyplnenú zaslali najneskôr týždeň pred začatím kurzu  na adresu:

ACTORIS SYSTEM, s.r.o.

Ľudmila Kostolányová

Sekcia vzdelávania

Drieňová 37, 821 02 Bratislava

tel.: 02 / 4333 0930, 43 42 24 25

fax.: 02/ 43 33 09 25

e-mail.: actoris@actoris.sk