zasadnutie Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov /SAMP/ konanej v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425,
Fax: 02/43330925, e-mail: samp@admin.samp-msp.sk, www.samp-msp.sk;

Z Á P I S
zo zasadnutia Prezídia Slovenskej asociácie malých podnikov (SAMP)
konanej v Dome podnikateľov v Bratislave, dňa 11.12.2013 o 10.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Člnovia Prezídia: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., Ing. Viera Vašicová, Ing. Eva Drozdová, Bc. Ing. Hedviga Vadinová,

Hostia: Ivan Štefanec – SDKÚ DS, Miloš Moravčík – KDH, Ing. Eva Darášová, Ing. Katarína Marynčáková, Ing. Viera Bakošová, Ing. Vladimír Jurík, Ing. Igor Schmidt, Ing. Stanislav Vašica, Oľga Vizváryová, Andrej Lasz, Ladislav Melčický, Jozefína Šmucerová, Jozef Jasenák, Tibor Bucha, Ľubomír Prypoň, Viera Paluchová, Ing. Vladimír Sirotka PhD, Zuzana Čandíková, Magdaléna Lipáková

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze
2. Schválenie a privítanie nových členov SAMP
3. Aktuálne zmeny legislatívy
4. Spojenie SCIÚM a SAMP
5. Rôzne – Diskusia
6. Záver

Priebeh rokovania:

1. V úvode Ing. Vladimír Sirotka privítal prítomných a otvoril schôdzu Prezídia.

2. Ing. Sirotka informoval členov Prezídia o prihláškach nových podnikateľských subjektov
za členov SAMP:

– spoločnosť B4F Slovakia s.r.o. – zástupca pán Ľubomír Prypoň
– spoločnosť SOFTIP, a.s. – zástupca pán Martin Vlčko
– Inštitút zdravia a krásy – zástupkyňa pani Viera Paluchová
Zástupcovia informovali o zameraní a činnosti vstupujúcich spoločností. Všetci záujemcovia boli jednohlasne prijatí za členov SAMP a obdržia osvedčenie o členstve.

3. Daňové licencie
Ing. Sirotka a Ing. Darášová oboznámili prítomných o vystúpení v televízii TA3 na tému daňových licencií. SAMP sa jednoznačne postavila proti ich zavedeniu. Uvedenú problematiku je potrebné vnímať nielen v súlade so zákonom o dani z príjmov, ale aj so zákonom o účtovníctve a nie je teda možné zamieňať si pojem neplatenia daní s pojmom nemať daňovú povinnosť.

Zmena v umorovaní daňových strát
Ing. Vašicová poukázala v danej problematike na retroaktívny dopad. Podnikateľ mal už nastavený systém premietnutia daňových strát do ďalších období, avšak zavedenie nových legislatívnych zmien bude mať vplyv na jeho daňové povinnosti v budúcnosti, čo môže negatívne ovplyvniť jeho ďalšiu podnikateľskú činnosť.

Kontrolný výkaz DPH
Prítomní zástupcovia podnikateľov chápu cieľ štátu o zníženie daňových únikov, avšak zavedenie Kontrolného výkazu k DPH považujú za ďalšie zvýšenie administratívnej záťaže podnikateľského prostredia. Zároveň nesúhlasia s možnými neúmerne vysokými, ba až likvidačnými finančnými postihmi za pochybenie vo výkazoch. Zároveň požadujú realizovať úsporné opatrenia v oblasti výdavkov v štátnej správe.

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní
Prítomní vyjadrili nesúhlas s parlamentom schválenou novelou zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá zavádza rozširovanie odvetvových kolektívnych zmlúv aj bez súhlasu dotknutých firiem – “o nás bez nás”. To môže mať negatívny dopad na malé firmy, nakoľko vyššie kolektívne zmluvy budú záväzné pre zamestnávateľov, ktorí majú nad dvadsať zamestnancov. Zamestnávatelia stratia reálnu možnosť o rozhodovaní napríklad o odmeňovaní zamestnancov, čo je zlou správou pre trh práce v období, kedy Slovenská republika patrí medzi top 5 najväčších “nezamestnávateľov”.

4. Ing. Sirotka pripomenul tému spojenia SCIÚM a SAMP, ktorá bola prerokovaná na Sneme SAMP. Prítomní toto zlúčenie jednohlasne schválili.

5. Rôzne – diskusia:
Profesia účtovník
Prítomní zástupcovia Cechu účtovníkov opätovne žiadajú zaradiť účtovníctvo do viazaných živností, nakoľko výkon tejto činnosti spočíva vo vysokoodbornom uplatňovaní množstva zákonných noriem v praxi, čo kladie vysoké nároky na kvalitu práce a permanentné vzdelávanie. Riešenie tejto problematiky je aj v súlade s požiadavkami využívateľov účtovníckych služieb z hľadiska ochrany ich záujmov a podnikateľských aktivít.

Daň z motorových vozidiel
Znovu sa prítomní vyjadrili k zavedeniu rozšírenia dane z motorových vozidiel celoplošne na všetky motorové vozidlá, ktoré používajú cestné komunikácie a nielen aplikovať túto daň len na podnikateľskú sféru.

Podnikanie v Rakúsku
Ing. Sirotka a Ing. Vašicová informovali o účasti na akcii, ktorej cieľom bolo informovať slovenských podnikateľov o možnostiach podnikania v Rakúsku. Na základe množstva zaujímavých informácií zástupcovia SAMP kontaktovali organizátorov so záujmom zorganizovať podobné stretnutie s ďalšími členmi SAMP s možnosťou jeho realizácie na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave a zapojiť tak aj mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na budúcu prax.

Neplatenie záväzkov – trestný čin
Ing. Vašica informoval prítomných, že zástupcovia SAMP predniesli na Konferencii SDKÚ – DS návrh považovať neplatenie záväzkov z obchodných vzťahov za trestný čin.
Ak nedostane podnikateľ včas zaplatené za svoje dodávky tovarov alebo služieb, dostáva sa do druhotnej platobnej neschopnosti a to nielen voči svojím obchodným partnerom, ale najmä voči orgánom štátnej správy. To môže mať za následok, že napríklad neuhradením daňovej povinnosti k DPH bude podnikateľ zverejnený na stránke Finančnej správy ako nedôveryhodný podnikateľský subjekt, čo môže narušiť jeho podnikateľské prostredie
a jeho dovtedajší obchodní partneri s ním môžu ukončiť spoluprácu, čo môže viesť až k jeho likvidácii. Dôsledkom môže byť zmena, že prejde z podnikateľskej sféry do sociálnej.

6. Záver:
V závere prezident SAMP poďakoval prítomným za účasť a ukončil schôdzu Prezídia.

Ing. Vladimír Sirotka, CSc., v. r.
prezident SAMP

Zapísala:
Ing. Viera Vašicová, v.r.