Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

logo-samp-maleNávrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2014 – 2016

Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP, zástupcami členskej základne a spolupracujúcimi organizáciami a snemom SAMP 28.4.2014 ako návrh opatrení SAMP k zlepšeniu podnikateľského prostredia malých podnikov.

Opatrení sú navrhované najmä z pohľadu dopadu na:
a) živnostníka, osobu samostatne zárobkovo činnú bez zamestnancov,
a) mikropodnik s počtom zamestnancov do 9 osôb
b) malý podnik 10 – 49 zamestnancov.

Návrhy sú otvorené a predpokladáme riešenie a ich precizovanie v priebehu realizácie vládnej politiky v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia malých podnikov.

Malé podniky sa prevažnou mierou podieľajú na zamestnanosti v SR a otázku zvyšovania zamestnanosti v tomto priestore chápeme ako zlepšenie postavenia prevažnej časti rodín na Slovensku.

Návrhy vychádzajú z hodnotení doterajšieho hospodárskeho vývoja za obdobie existencie samostatného Slovenska, záverov VI. Programovej konferencie z 4.6.2013, poznatkov členskej základne SAMP, najmä Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu, Slovenskej asociácie finančníkov ako aj z poznatkov organizácií z prostredia MSP.

Navrhujeme riešiť problematiku v nasledovných oblastiach:

1. Vymáhateľnosť práva v SR
2. Daň z pridanej hodnoty
3. Daň z príjmu
4. Daň z motorových vozidiel
5. Zamestnanosť u MSP
6. Zákonník práce (širší okruh, témy na rokovanie)
7. Zníženie administratívnej zaťaženosti
8. Elektronizácia podnikateľského prostredia
9. Zdravotné a sociálne poistenie
10. Zákon č. 124/2006, 355/2008, OBZP, Zdravotná starostlivosť
11. Odvody
12. Vzdelávanie, systém podpory (na žiaka)
13. Podpora zamestnanosti a pri začatí podnikania
14. Banky
15. Zdroje EÚ (Európsky sociálny fond)
16. Poplatky za autorské práva
17. Živnostenský zákon
18. Fond inovácií a rozvoja MSP
19. Dialóg s vládou
20. Zastúpenie malých podnikov.

Opatrenia:

1. Zlepšiť vymáhateľnosť práva v SR

• Novelou Občianskeho súdneho poriadku skrátiť lehoty súdnych konaní, stanoviť maximálny hraničný termín začiatku prvého pojednávania.
Z praxe máme poznatky, že sa vyskytujú prípady 15 a viacročných súdnych konaní, i 6 a viac ročná lehota nekonania súdu a určenia prvého konania.

• Zvýšiť bezpečnosť podnikania, v trestnom zákone viac postihovať „výpalníctvo“, vydieranie, zvýšiť aktivitu polície a zaviesť pocit istoty do čestného podnikania.
V podnikateľskom prostredí narastá pocit bezmocnosti a pocit, že poctivo podnikať sa neoplatí.

• Zvýšiť zodpovednosť exekútorov za svoje konanie počas výkonu exekútorskej činnosti.
Zaviesť možnosť ochrany pred neadekvátnym konaním exekútora (napr. nemožnosťou zablokovania platieb daní a odvodov a iných pravidelných platieb jednostranným rozhodnutím exekútora).

• Upraviť vzťahy medzi štátnymi inštitúciami a podnikateľmi tak, aby pri zistení menej závažných porušení povinností malými a strednými podnikateľmi, neboli ihneď postihovaní finančnými sankciami, ale bola im daná možnosť nápravy uložením opatrení so záväzným termínom na odstránenie zisteného nedostatku.

2. Daň z pridanej hodnoty

• Odstrániť uplatňovanie koeficientu pri odpočte DPH na vstupoch pri plnení voči oslobodeným subjektom (činnostiam).
Platiteľ je takto postihnutý krátením odpočtu DPH bez jeho zavinenia.

• Zaviesť vrátenie nadmerných odpočtov DPH do 30 dní a to aj pre štvrťročných platiteľov.

• Pri dosiahnutí obratu k registračnej povinnosti ako platiteľa DPH z dôvodu náhodného príjmu, (z činnosti, ktorá nie je jeho bežnou činnosťou), umožniť neregistrovanie.

3. Daň z príjmu

• Zaviesť inštitút „licencií“, predplatenia dane z príjmu bez povinnosti následného vedenia účtovníctva.
Tento spôsob sa uplatňoval svojho času i na Slovensku a i v európskych krajinách.
Táto daň (licencia) by sa uplatňovala do obratu 49 790 € a predstavovala by sumu cca
2 500 €. V rámci platby budú zahrnuté aj odvody.

• Nezavádzať systém „Daňových licencií“ pre PO s obmedzením umorovania straty.
Je rozdiel medzi neplatiť dane a nemať daňovú povinnosť.

• V tejto súvislosti umožniť súbežne uplatnenie „paušálnych výdavkov“ pre daň z príjmu.
Opatrenie nemá negatívny vplyv na štátny rozpočet.

• Zaviesť možnosť čerpať malému podniku tzv. reprezentačný fond ako daňový výdavok vo výške stanovenej zákonom (napr. 2 % z príjmov, resp. výnosov).
Pri súčasných podmienkach a snahe dostať malé a stredné podnikanie na európske trhy toto opatrenie plne korešponduje so štátmi EÚ.

4. Daň z motorových vozidiel

• Zaviesť celoplošnú povinnosť úhrady tejto dane z každého motorového vozidla, ktoré využíva cestné komunikácie. Podnikatelia chápu túto daň diskriminačne. Následne môže dôjsť k jej primeranému zníženiu.
Na opotrebovávaní cestných komunikácií sa podieľa každé auto, nielen auto podnikateľa. Úžitok z použitia finančných prostriedkov z tejto dane majú tiež všetci majitelia využívajúci cestné komunikácie a nielen podnikatelia.

5. Zamestnanosť u MSP

• Zvýšiť a sofistikovať podporu zvyšovania zamestnanosti u najväčšieho zamestnávateľa v SR, sektore malých podnikov.
Prevažná časť registrovaných podnikov, právnických osôb je v skupine do 9, resp. 50 zamestnancov. V oblasti fyzických osôb je prakticky polovica zamestnávateľov v skupine do 9 zamestnancov.

• Na podporu zamestnanosti v malých podnikoch pri zamestnaní evidovaných nezamestnaných uplatniť princíp oslobodenia od odvodov za zamestnanca (ktoré platí zamestnávateľ).
Oslobodenie na jeden rok pri udržaní obsadeného pracovného miesta min. dva roky. Neuplatňovať „čakaciu dobu“ na ÚPSVaR a nerozlišovať znevýhodnené skupiny.

6. Zákonník práce (širší okruh, témy na rokovanie)

SAMP spracovala a odovzdala súhrnné pripomienky k ZP na spoločnom rokovaní k novele zákona na MPSVaR SR.
• Rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnanca a zamestnávateľa, spružnenie ZP

• Ručenie za zavinenú škodu zamestnancom do výšky najmenej 50% spôsobenej škody

• Pri mimopracovných pomeroch, DOVP, DOPČ, zvýšiť rozsah disponibilných hodín. DOVP na 500 hod/rok, DOPČ na ½ týždenného pracovného času (20 hod.).

• Zaviesť možnosť dobrovoľného alternatívneho finančného príspevku na stravu zamestnanca (súbežne so stravnými lístkami) ako daňovým výdavkom zamestnávateľa, ale nezdanenou položkou u zamestnanca, ako samostatnú položku mzdy.
Systém je admistratívne náročný a v konečnom dôsledku sa zo systému stráca až 10 % hodnoty lístkov, ktorá zostáva formou provízie u emitenta gastrolístka a rôznych medzičlánkov. Vysoké provízie takto vlastne vplývajú na zavedenie druhého obeživa.

• Zvážiť možnosť plného uplatnenia ZP pre malé podniky až od 20 zamestnancov (niektoré krajiny EÚ).
ZP v spojitosti s ďalšími predpismi v povinnostiach nerozlišuje medzi malým a veľkým podnikom a pre malé podniky vzniká obava zo sankcií, ktoré môžu pôsobiť proti zamestnanosti.

7. Zníženie administratívnej zaťaženosti

• Radikálne zlepšiť prácu navrhovateľov, gesčných rezortov a zákonodarcov, znížiť počet noviel zákonov a legislatívnych noriem.Povinnosťou predkladateľa zákona by malo byť podať záväzný výklad právnej normy.

• Radikálne obmedziť počet hlásení, výkazov, štatistických prehľadov a pod.
Odstrániť povinnosť dennej evidencie spotreby liehu v gastro prevádzkach.

• Zjednotiť termíny predloženia všetkých štatistických výkazov a hlásení ( súhrnný výkaz, Intrastat, oznamovacia povinnosť na posledný deň mesiaca, nasledujúceho po období (mesiac, štvrťrok…), za ktorý sa údaje vykazujú

• Európu chápať ako spoločný hospodársko-sociálny priestor, znižovať administratívnu záťaž cestou zjednodušovania a približovania administratívnych procesov členských krajín v odpočtoch DPH, dovozu tovarov, služieb, tranzitnej dopravy a pod.

8. Elektronizácia podnikateľského prostredia

• Odstrániť viacnásobné predkladanie dokladov. Ak je už raz požadovaný doklad podaný na orgán štátnej správy resp. samosprávy, zabezpečiť jeho dostupnosť aj ďalším orgánom

• Každý dokument, ktorý vytvorí ľubovoľný štátny orgán, by mal byť vo forme:
– Listinnej
– Elektronickej – vyplniteľnej manuálne na portáli príslušného orgánu
– Elektronickej – vo forme, ktorá umožní po dodaní „čistých“ dát vytlačiť príslušný formulár na počítači napr. platiteľa dane a to aj priamo aktivovaním tlače z iného SW produktu v rôznych prevádzkových platformách (štandardy na toto existujú).
Príkladom sú v ostatných rokoch dodávané takmer všetky daňové formuláre vo formáte PDF/FDF každej SW firme, ktorá sa na takýto odber zaregistrovala.

9. Zdravotné a sociálne poistenie

• Navrhujeme ustanoviť jednu zdravotnú poisťovňu pre základné (štandardné) poistenie. Nadstavba, pripoistenie je otvorená pre súkromné poisťovne. Činnosť v základnom zdravotnom poistení nepovažujeme za podnikanie, ale za správcovskú činnosť.
Zákon ukladá súkromníkovi platiť za súkromníka ďalšiemu súkromníkovi (ZP). V terajšom systéme nevidíme podnikanie, absentuje riziko podnikania, zisk je zabezpečovaný platbami zo zákona.

• Výšku preddavkov na platby do ZP odvíjať od typu zmluvného vzťahu, nie od základu dane z príjmu.
Jedná sa o poistenie, nie o daň.

• Sociálna a Zdravotné poisťovne by mali mať povinnosť v zákonnej lehote upovedomiť platiteľa o dlžnej sume. A to štvrťročne alebo najneskôr k 31.12. príslušného roku.
Stali sa prípady, že po 10 – 15 rokoch toto oznámili platiteľovi a rovno vec postúpili exekútorovi.

10. Zákon č. 124/2006, 355/2008, OBZP, Zdravotná starostlivosť

• Odstrániť povinnosti uzatvárať zmluvy o zdravotnej starostlivosti so súkromnými poskytovateľmi (za predražené ceny), dôsledne sledovať splnenie podmienky odbornosti u poskytovateľov
Ceny poskytovateľov – sprostredkovateľov zvyšujú finančné zaťaženie MSP.

11. Odvody

• Riešiť zníženie odvodov oproti širšiemu uplatňovaniu okruhu platiteľov.
Cena práce je na Slovensku vysoká a môže byť brzdou zvyšovania zamestnanosti u MSP a môže vytvárať tlak na systém Živnostník – Živnostník, oproti vzťahu Zamestnávateľ – zamestnanec.

• Za zamestnancov štátu by sa mali uplatňovať rovnaké odvody. V terajšom systéme dochádza k skresľovaniu mzdových nákladov a nákladov na štátnu správu.

• Platbu odvodov a daní zjednotiť na jedno miesto a zjednotiť vymeriavacie základy.
(Malý podnikateľ robí účtovníka pre poisťovne)
.
• Neuplatňovať odvody u „dohodárov“ študentov a dôchodcov a u tých, čo už odvádzajú platby zo súbežnej závislej činnosti u iného zamestnávateľa. Na druhej strane odvody uplatniť zo všetkých príjmov zo závislej činnosti u jedného zamestnávateľa (aj „dohodára“).

12. Vzdelávanie, systém podpory (na žiaka):

• Realizovať systém prípravy vypracovaného SAMP evidovaných nezamestnaných na podnikanie, predložený MPSVaR SR.
SAMP spracovala a predložila ucelený systém so zapojením podnikateľov do vzdelávania (podnikateľ budúcemu podnikateľovi), malých firiem so zabezpečením praxe pre EN a súkromných škôl. Partnermi projektu sú Slovenská živnostenská komora a Slovenský živnostenský zväz.
Projekt bol ministerstvom i Ústredím PSVaR už v r. 2009 veľmi kladne hodnotený, ale MPSVaR SR oznámilo, že finančné prostriedky už boli pridelené Úradom práce a nie je možné tento projekt financovať z prostriedkov ESF.

13. Podpora pri začatí podnikania

• Podporu evidovaným nezamestnaným uplatňovanú z novely zák. č. 5/2009 o službách zamestnanosti rozdeliť na 50 a 50 % pri začatí podnikania a po 1 roku činnosti.
Obmedziť špekulatívne zakladanie živností, skrytú závislú činnosť a opakované zakladanie živností s príspevkom, ako i nevhodnú konkurenciu už podnikajúcim živnostníkom.

• Pri začatí podnikania neuplatňovať 3 mesačnú „čakaciu dobu“ ako EN na ÚPSVR.
Strácajú sa pracovné návyky a hrozí prepnutie do laxnej polohy.

14. Banky

• Znížiť poplatky za vedenie účtov
Napr. pri pripísaní úroku 0,91 € si banka stiahne 6,64 €. Banka požaduje poplatok za zaúčtovanú položku jednotlivo a potom za vedenie účtu! Internet bankig..

• Pri úveroch, ktoré sú dostatočne kryté (minimálne 100 %), by úroková sadzba nemala byť vyššia, ako 1,5 násobok inflácie.
Banka si mnohokrát zabezpečí hypotekárnu pôžičku až 200% a úroková sadzba je taká, akoby banka znášala veľké podnikateľské riziko.

• Preskúmať možnosť založenia „Živnobanky“.
MSP je rukojemníkom banky, podpora štátu môže byť pod jeho dohľadom a MSP chýba pocit spoločného rizika. FO ručí celým svojím majetkom, banka preferuje istotu, ručenie, podnikateľský zámer u MSP nie je v centre pozornosti.

15. Eurofondy, ESF (Európsky sociálny fond)

• Znížiť administratívnu záťaž a zosúladiť interné pokyny operačných programov s legislatívou SR
Účtovníctvo, poplatky, verejné obstarávanie a pod.

• Výrazne zlepšiť čerpanie eurofondov a cestou grantov a výziev umožniť výraznejšie čerpanie na podporu MSP.

16. Poplatky za autorské práva

• Odstrániť povinnosti uzatvárať licenčné zmluvy so všetkými (6) organizáciami na ochranu autorských práv.
Platba do jedného miesta, ktoré bude rozdeľovať autorom.
17. Živnostenský zákon

• Prehodnotiť, novelizovať Živnostenský zákon, voľné živnosti a podmienky získania živnostenského oprávnenia. Niektoré voľné živnosti, ako vedenie účtovníctva a niektoré živnosti v stavebníctve, ako stavebné dokončovacie práce a pod. ustanoviť ako viazané činnosti s podmienkou odbornej praxe.
Novelizovať a ustanoviť živnosť vedenia účtovníctva, stavebné práce ako viazanú činnosť s podmienkou SŠ a 6 rokov praxe, VŠ a 4 roky praxe. Ide o vysoko kvalifikované činnosť, ktoré v zaradení voľnej živnosti značne deformuje podnikateľské prostredie. Navrhujeme paralelu s podmienkami odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní. V súčasnom zaradení do voľnej živnosti toto značne deformuje podnikateľské prostredie.

18. Fond inovácií a rozvoja MSP

• Ustanoviť podporný fond pre inovácie ( alternatívne a obnoviteľné zdroje energie) pre MSP.
Podporiť budovanie fotovoltaických, solárnych elektrární a zdrojov energie z obnoviteľných zdrojov u MSP.

• Podporiť nákup automobilov, využívajúcich hybridné systémy, resp. plne využívajúce alternatívne zdroje energie.
Systém podpory sa uplatňuje vo viacerých európskych krajinách.

19. Zastúpenie malých podnikov.

V rámci bodu 10 Európskej charty pre malé podniky a „Small Business Act“, Umožniť zastúpenie malých podnikov v národných a nadnárodných úrovniach. Ustanoviť možnosť permanentného dialógu malých podnikov s vládou SR.

Pri návrhoch opatrení vychádzala naša asociácia z faktu, že SAMP je profesijnou nepolitickou organizáciou, ktorá vznikla v súlade a na základe Európskej charty malých podnikov a svojou činnosťou sa trvalo snaží o zlepšenie postavenia MSP, naplnenie „Small Business Act“ pre Európu a zvýšenie prínosu tohto segmentu pre hospodárstvo Slovenskej republiky. Niektoré naše organizácie, ako napr. Slovenský cech informatiky, účtovníctva a manažmentu, pôsobia v tomto priestore už vyše 22 rokov.

Bratislava, VI. Programová konferencia SAMP 28.4.2014
Prezídium SAMP, 04.04.2014, 16.4.2014
Snem SAMP 28.4.2014

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.,
prezident SAMP

Ing. Viera Vašicová
generálna sekretárka