Povinný mesačný výkaz poistného do Sociálnej poisťovne

logo-samp-maleOd 1. januára 2014 je zamestnávateľ povinný predkladať pobočke Sociálnej poisťovne Mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac už aj s uvedením dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Predložiť mesačný výkaz je povinný v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to v členení na jednotlivých zamestnancov a druhy poistenia. Na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne je zamestnávateľ povinný predkladať podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zamestnávateľ vo výkazoch určuje fyzickú osobu, ktorá plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni.
Ak zamestnávateľ mení deň určený na výplatu príjmov zamestnancov (v súlade s kolektívnou zmluvou alebo pracovnými zmluvami zamestnancov), je povinný aj v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov uviesť zmenený deň určený na výplatu príjmov zamestnancov. Pri zmene dňa určeného na výplatu príjmov zamestnancov mu však naďalej ostáva aj povinnosť oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni na Registračnom liste zamestnávateľa, a to do ôsmich dní od uskutočnenia zmeny.
Sociálna poisťovňa opätovne upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že poistné za január 2014 je potrebné uhradiť najneskôr do pondelka 10. februára 2014. Tí, ktorí za minulý rok platili poistné na sociálne poistenie z nižšieho vymeriavacieho základu ako 402,50 eura, resp. z maximálneho vymeriavacieho základu 3 930,00 eur, pričom ich skutočný vymeriavací základ bol vyšší, uhrádzajú za január 2014 už novú výšku poistného.
Minimálny vymeriavací základ SZČO a DPO pre rok 2014 je 402,50 eur a maximálny vymeriavací základ je 4 025,00 eur. Z minimálneho vymeriavacieho základu bude SZČO odvádzať 133,42 eur mesačne a z maximálneho vymeriavacieho základu 1 334,28 eur mesačne. DPO v prípade, že je poistená komplexne (teda nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti), bude do Sociálnej poisťovne povinná odvádzať minimálne 141,47 eur a maximálne 1 414,78 eur mesačne.
V tejto súvislosti odporúčame poistencom zmeniť si nastavenie platby na trvalom príkaze vo svojej banke.
Do pozornosti dávame aj praktickú pomôcku, zverejnenú na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Tabuľku platenia poistného od 1. januára 2014. Poistenci si v nej nájdu percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia.
Až 4 188 zamestnávateľov predložilo za minulý rok Sociálnej poisťovni registračné listy s chybami. Z celkového počtu kontrolovaných vyše 7 tisíc subjektov tak až 59 % zamestnávateľov odovzdá chybné mesačné výkazy poistného/výkazy poistného. Ide o veľmi vysokú chybovosť. Sociálna poisťovňa, ktorá ročne prijme až 6,1 mil. dokumentov a musí overovať ich správnosť, preto upozorňuje zamestnávateľov, aby dbali na správny postup pri vypĺňaní registračných listov.
Zároveň je alarmujúci fakt, že až 20 % zamestnávateľov predložilo minulý rok mesačné výkazy poistného alebo výkazy poistného až pri kontrole a po upozornení Sociálnou poisťovňou, a nie v zákonom stanovenej lehote. Keďže ide o alarmujúce údaje, Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že aj tento rok bude pokračovať vo zvýšenej kontrolnej činnosti. Vyzýva ich preto k riadnemu plneniu si svojich povinností, čím predídu pokutovaniu a penalizácii. Na základe uvedených vyše 7 tisíc kontrol uložila Sociálna poisťovňa pokuty (za posledné 4 mesiace roku 2013) vo výške zhruba 69 tisíc eur a predpísala penále takmer 450 tisíc eur.