Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.

Ochrana osobných údajov po novom – zákon č. 122/2013 Z.z. a novela č. 84/2014 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky schválila 30. apríla 2013 nový zákon na ochranu osobných údajov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2013. Novým zákonom (zákon č. 122/2013 Z.z.) sa ruší v súčasnosti platný zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“).
Nový zákon najmä:
• ukladá povinnosti prevádzkovateľovi a to aj jednoosobovej s.r.o. alebo SZČO, ktorá spracúva osobné údaje ako účtovník pre firmy (sprostredkovateľ) aby mal vypracovaný bezpečnostný projekt.
• zavádza prehľadnejšiu úpravu vzťahu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, musí byť uzatvorená písomná zmluva podľa §8 ods. 3 (nestačí zmluva na výkon činnosti, napr. účtovanie)
• upravuje podmienky osobitnej registrácie, registrácie a evidencie informačných systémov,
• zavádza sa obligatórne uloženie sankcie za porušenie zákona (t.j. ak dôjde k porušeniu zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len: „Úrad“) uloží pokutu; text „môže uložiť pokutu“ sa nahrádza textom: „uloží pokutu“ .
Novinkou sú dva vykonávacie predpisy k novému zákonu. Ide o všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré ustanovujú
• rozsah a dokumentáciu bezpečnostných opatrení (§ 20 ods. 3),
• podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby (§ 24 ods.
1. prevádzkovateľ je povinný uviesť do súladu s novým zákonom všetky informačné systémy, v ktorých spracúva osobné údaje
2. prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní vykonať poučenie oprávnených osôb
3. prevádzkovateľ je povinný ohlásiť svoj informačný systém v súlade s novým zákonom (najmä ak sa jedná o kamerový systém alebo osobitnú kategóriu os. údajov)
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zosúladiť prijaté bezpečnostné opatrenia s novým zákonom vo forme Bezpečnostného projektu!!!!!!!!!!!

Všetky relevantné informácie budú podané na seminári. 18.2.2015

Miesto konania: Drieňova 37

Trvanie:  10:00- 12:00 hod

Lektor:  Ing. Miroslav Majtáz