Snem SAMP 26.5.2015

logo-samp-male                                              Slovenská asociácia malých podnikov

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
           prezident

 

Bratislava, 05.05.2015

 Snem SAMP 2015 – pozvanie
Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia,

Slovenská asociácia malých podnikov sa trvale aktívne angažuje v procese formovania podnikateľského prostredia na Slovensku s cieľom jeho zlepšenia. Hodnoteniu tohto procesu a úlohám v ďalšej činnosti sa bude venovať aj 14-ty  Snem našej organizácie, 26.05.2015

v Dome podnikateľov, Drieňová 37, Bratislava – Ružinov (Klub Planéta).

Srdečne Vás pozývame

a Vašu účasť prosíme potvrdiť na sekretariáte telefonicky na tel. čísle: 02/4342 2425,
02/4333 0930 alebo e-mailom na: samp@admin.samp-msp.sk, najneskôr do 25.05.2015.

Úprimne sa tešíme na stretnutie s Vami a veríme, že Vaša účasť podporí naše spoločné
formulovanie návrhov a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia malých podnikov a živnostníkov.

Ing. Vladimír S i r o t k a, CSc., v.r.
Organizačné zabezpečenie
Magdaléna Lipákova
Príloha: Program Snemu delegátov SAMP
Program snemu delegátov SAMP

1. 9.30 – 10.00 Prezentácia

2. 10.00 – 11.45 Pracovná časť snemu
Otvorenie snemu
1. Správa o činnosti 2014/2015
– aktivity SAMP
– členská základňa

2. Správa o hospodárení za rok 2014
– rozpočet na rok 2015

3. Hlavné úlohy na rok 2015/2016
– opatrenia a návrhy pre zlepšenie podnikateľského prostredia MSP
– akreditácie
– prezídium voľba členov, voľba prezidenta

4. Diskusia

5. Uznesenie snemu

3. 11.45 – 12.00 Prestávka, občerstvenie

4. 12.00 – 13.30 Oficiálna časť snemu za účasti hostí
– Informácia o činnosti SAMP
– Vystúpenie hostí
– Diskusia
– Odovzdávanie ocenení SAMP za rok 2014
Záver

5. 13.30 Recepcia
Tlačová konferencia