Seminár -Novela zákona o dani z príjmov

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňova 37 Bratislava

Vás pozýva dňa 5. novembra 2015 o 9:00 hod. – štvrtok na seminár

Novela zákona o dani z príjmov

Lektor: Ing. Daniela Mihalíková Finančná správa SR

Miesto konania: Drieňová 37 Bratislava v sídle SAMP

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 40,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii
Program seminára:

Najdôležitejšie zmeny pre zdaňovacie obdobie roku 2015
– Pomerné uplatňovanie výdavkov na základe % pomeru užívania na podnikanie,
– Nové limity vstupnej ceny dlhodobého majetku (osobné automobily),
– Zmeny odpisových skupín a odpisovanie dlhodobého majetku, pokračovanie odpisov,
– Zmeny odpisovania pri leasingu,
– Zmeny v uplatňovaní niektorých výdavkov,
– Úprava výpočtu preddavkov na daň FO (len z príjmov podľa § 5 a 6 zákona),
– Zavedenie zrážkovej dane z peňažných plnení u farmaceutických spoločností (držiteľa) a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z nepeňažných plnení
– Nepeňažné plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi (zavedenie tzv. brutácie príjmu),
– Daňové licencie pre právnické osoby

Vybrané navrhované zmeny od 1.1.2016
– Spresnenie postupu zrážkovej dane z peňažných plnení u farmaceutických spoločností (držiteľa) a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z nepeňažných plnení
– Zavedenie osobitného základu dane pri príjmoch z § 7 – zdaňovanie samostatne, a to sadzbou dane vo výške 19 %
– Zmeny v oslobodených príjmoch FO
– Prednostné uplatňovanie dane vyberanej zrážkou pri príjmoch vyplácaných podľa autorského zákona
– Spresnenia v súvislosti s uplatňovaním výdavkov po zaplatení (poradenské a právne služby; normy a certifikáty)
– Spresnenie úpravy ZD u daňovníka, ktorému bol potvrdený reštrukturalizačný plán, vyhlásený konkurz
– Stanovenie vstupnej ceny hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého darom a dedením a finančného majetku obstaraného bezodplatne
– Spresnenie postupu uplatňovania odpisov prenajímaného majetku (ukončenie prenájmu, prenájom časti majetku, prenájom časť roka a pod.)

Diskusia
Kontakt: Magdaléna Lipáková, 02/4342 2425, 4333 0930, 0908 219 568 e-mail: samp@admin.samp-msp.sk;
Poplatok zahŕňa občerstvenie ,školiaci materiál a obed