Seminár – Novela zákona o DPH v Trnave

logo-samp-male

Vás pozýva dňa 2. decembra 2015 o 9.00 hod. – streda na seminár

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2016 a 1.4.2016

Lektor: Ing. Mgr. Anna Šutovská, CA
Audítor & Daňový poradca

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 48,- EUR

Program

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2016 a 1.4.2016
• dobrovoľná osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby
za dodanie tovaru alebo služby (tzv. cash accounting scheme)
• tuzemské samozdanenie prijatých plnení v stavebnej činnosti
• podrobnejšie uvádzanie údajov, ktoré sa týkajú odpočítania dane zo
zjednodušených faktúr, v kontrolnom výkaze
• uplatňovanie zníženej sadzby dane 10 % na vybrané druhy potravín
• zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň v prípade, že zdaniteľná
osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň vykonáva
len prípravnú činnosť na podnikanie
• zmiernenie podmienok platných pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu v
lehote 30 dní
• stanovenie kritérií, na základe ktorých platiteľ dane používajúci hmotný
majetok a prijaté služby na podnikanie a aj na iný účel ako na podnikanie
určí výšku odpočítateľnej dane
• rozšírenie prípadov tzv. tuzemského samozdanenia, pri ktorých je
tuzemská zdaniteľná osoba povinná platiť daň v prípade, že dodávateľom je
zahraničná osoba, na akékoľvek dodávky tovaru,
• skrátenie prekluzívnej lehoty pre vrátenie nadmerného odpočtu v prípade,
že platiteľ dane neumožní vykonanie daňovej kontroly
•Diskusia

Počas seminára bude poskytnuté občerstvenie – minerálka, káva, čaj a teplý obed