Živnostenské licencie

Živiteľom rodiny môže byť rodinný podnik, s.r.o., živnostník, osoba samostatne zárobkovo činná.

Živiteľ rodiny môže byť (a často je) aj jednotlivec – živnostník.
Pre zjednodušenie v oblasti „Ž“ navrhujem zaviesť systém

„Živnostenských licencií“

Prieskum SAMP a Actoris System, s.r.o. v r. 2014 – 2015 preukázal vysoké finančné zaťaženie MSP a Ž pri podnikaní, resp. OSZČ. Ako jedno z riešení vidím uplatnenie systémov

• Živnostenských licencií SZČO

1. Základné atribúty:
1. „Živnostenské licencie“ navrhujem ako voliteľný systém, dobrovoľný.
2. Systém navrhujem pre živnostníka, SZČO, neplatiteľa DPH, bez zamestnanca.
3. Pre hranicu príjmu 49.790 €/ročne (príjem z § 6 ods. (1 – 4) Zákona o DP. Toto rozpätie pokrýva cca 270 000 registrovaných živnostníkov. Možnosť pásiem 30.000 €, resp. 18.000 €.
4. Platba jednou (dvomi) platbami, zhŕňajúca Daň z príjmu (400-500 €), min. odvody SP a min. ZP
5. „Cena“ ročnej licencie cca 2.800 €/r.

2. Licencie sledujú:
• Zapojiť do sociálno zdravotného systému tých malých živnostníkov, ktorí možno v dôsledku použitia paušálnych výdavkov alebo nízkym hospodárskym výsledkom (základom dane z príjmu) nie sú platiteľmi dane z príjmu, odvodov do SP a platiteľmi minimálnych platieb do ZP
• Zjednodušiť administratívu malým živnostníkom, SZČO, znížiť počet termínov platieb (odvody)
• Zníženie administratívnych výdavkov, zníženie potreby služieb externej účtovníčky
• Znížiť legislatívno administratívny, daňový a účtovný stres živnostníka.

3. Očakávaná budúcnosť:
• Zlepšenie podnikateľského prostredia. Zvýšenie transparentnosti malého podnikateľa, označenie „Licencovaný podnikateľ“
• Zníženie administratívnej náročnosti malých podnikateľov, SZČO, živnostníkov.
• Zjednodušenie formulára daňového priznania na t. z. v. „Licenčné tlačivo“ s uvedením postupu prihlásenia a realizácie licencie na zadnej strane tlačiva.
• Zjednodušenie účtovníctva na oblasť evidencie príjmov a pohľadávok. Pri prekročení hranice pre uplatnenie „ŽL“ návrat k jednoduchému účtovníctvu.
• Nastavenie spravodlivejšieho systému a zapojenie do sociálneho a zdravotného poistenia osôb mimo systému (160 000 Ž mimo systému?).
• Zníženie odvodovej záťaže.

4. Podporné argumenty k zavedeniu licencií:

1. Oslabenie tlaku na „čierny“ príjem v živnostenskom prostredí malých živnostníkov v dôsledku zvýšenia odvodových povinností v roku 2012 (o 3,294 %).
2. Napĺňanie programového vyhlásenia vlády SR o znižovaní administratívneho zaťaženia.
3. Zníženie administratívneho a daňového stresu malého podnikateľa
4. Zvýšenie príjmu do štátneho rozpočtu.
5. Platba vopred a možnosť jej zakomponovania do ŠR SR. Platby za „ŽL“ budú k dispozícii v čase zostavovania ŠR, štát ich má vopred a môže s nimi reálne počítať.
6. Zníženie (šetrenie) kapacity daňových úradov pri zjednodušení kontroly.
7. Potencionálne pokrytie až 50 % evidovaných živnostníkov, samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).
8. Stimulovanie korektnosti podnikateľského prostredia, kultivácia vzťahu SZČO k daňovému priznaniu.
9. Pozitívnejšie vnímanie daňovo odvodovej reformy podnikateľským prostredím na základe faktu konkrétneho zníženia administratívnej záťaže.
10. Návrh korešponduje aj so zámerom v oblasti znižovania administratívnej záťaže malých podnikateľov, ustanoveniami Európskej charty pre malé podniky, ratifikovanej v Maribore
23. apríla 2002 a schválenej uznesením vlády SR č. 333 z 3. apríla 2002 a tiež so zámermi dokumentu EK „Small Business Act“ (2009) a Small Business Act 2.