Podnikatelia, pozor na tento nezmysel !

Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták,

musí sa registrovať na ministerstve
Norbert Seneši | 25.08.2016

Vytlačenie jedného reklamného letáku, vizitky alebo katalógu môže pre podnikateľa znamenať sériu rôznych povinností od registrácie na ministerstve až po platenie osobitných poplatkov za odpad. Inak je to zakázané a pokutované.
Novým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa toho od roku 2016 zmenilo pre podnikateľov veľmi veľa. V tomto článku sa dozviete niekoľko základných informácií týkajúcich sa povinností, ktoré podnikateľa čakajú, ak sa rozhodne vytlačiť si čo i len jeden malý reklamný leták, brožúru, vizitku, katalóg či iný propagačný materiál. Mal by si preto radšej vopred premyslieť, akým spôsobom si ich tlač zabezpečí.

1. Aj bežný podnikateľ sa môže ľahko stať „výrobcom neobalového výrobku“

Každý podnikateľ (fyzická osoba aj právnická osoba), ktorý si sám vytlačí reklamný leták, brožúru, vizitku, katalóg alebo nejaký podobný propagačný materiál, ktorý je určený pre jeho zákazníkov, sa podľa zákona o odpadoch stáva výrobcom neobalového výrobku . Postačuje, aby tento propagačný materiál nebol určený na balenie, bol vyrobený z plastu, papiera, skla alebo lepenky a odpad z neho neskôr skončil v komunálnom odpade. Splnenie týchto podmienok je v praxi veľmi jednoduché. Napríklad podnikateľ prevádzkujúci rozvoz pizze na objednávky si na vlastnej tlačiarni vytlačí reklamné letáky veľkosti A5, na ktorých bude zobrazená jeho akciová ponuka na daný mesiac. Následne tieto propagačné letáky potom jeho rozvoz vykonávajúci zamestnanec odovzdáva zákazníkovi spolu s objednanou pizzou. Tento podnikateľ sa týmto stal výrobcom neobalových výrobkov podľa zákona o odpadoch.
2. Bez registrácie na ministerstve si vlastný reklamný leták vytlačiť nemôžete

Čo pre podnikateľa znamená, ak si chce sám vytlačiť reklamné letáky, brožúry, vizitky, katalógy a iné propagačné materiály? Podľa zákona o odpadoch má podnikateľ zakázanú tlač reklamných letákov skôr, než si kvôli tomu splní svoju registračnú povinnosť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Každý podnikateľ, ktorý by si chcel sám vytlačiť spomínané reklamné materiály, sa musí najskôr zaregistrovať na Ministerstve životného prostredia SR ako výrobca neobalových výrobkov. Až po tom, ako podnikateľa Ministerstvo životného prostredia SR zapíše do „Registra výrobcov neobalových výrobkov“, si môže podnikateľ napríklad reklamný leták na vlastnej tlačiarni vytlačiť. Na takúto registráciu však má Ministerstvo životného prostredia SR až desať pracovných dní, čo môže byť aj celé dva týždne.
Ak si teda podnikateľ potrebuje sám vytlačiť propagačné materiály na nejakú čoskoro sa blížiacu príležitosť, má jednoducho „smolu“, nemôže to spraviť, pretože by tým porušil zákon o odpadoch. Za povšimnutie stojí možno aj to, že podľa zákona o odpadoch je potrebné Ministerstvu životného prostredia SR žiadosť o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov poslať v písomnej podobe. Aj keď zákon o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR hovorí o tom, že predchádzanie vzniku odpadov je na prvom mieste v hierarchii odpadového hospodárstva, zrejme tomu neprekáža, že papier žiadosti o registráciu, prílohy k nej a obálka v ktorej ju podnikateľ pošle budú skôr či neskôr odpadom, ktorý by pri elektronickej žiadosti nemusel vnikať vôbec.
3. Aby ste si mohli sami tlačiť propagačné materiály, musíte inej firme platiť poplatky za odvoz odpadu z nich

K tomu aby si podnikateľ mohol sám vytlačiť reklamné letáky, vizitky, brožúry, katalógy či iné propagačné materiály, nepostačuje len samotná žiadosť o registráciu na Ministerstve životného prostredia SR. Povinnosťou podnikateľa, ktorý si vytlačí propagačné materiály, je zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z týchto propagačných materiálov („neobalových výrobkov“). Túto povinnosť si však podnikateľ podľa zákona o odpadoch môže splniť jedine tak, že uzatvorí zmluvu s jednou z mála firiem, ktoré majú od Ministerstva životného prostredia SR povolenie na spracovanie týchto odpadov. Samozrejme, takáto firma pre podnikateľa nebude poskytovať služby bezplatne, ale za poplatok, preto aj vytlačenie sto kusov letákov na vlastnej tlačiarni môže podnikateľa vyjsť poriadne draho. Až po uzatvorení takejto zmluvy, ktorej kópiu podnikateľ priloží k žiadosti o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov, môže byť podnikateľ zapísaný do tohto registra. Až potom si môže podnikateľ napríklad na vlastnej tlačiarni vytlačiť propagačné materiály určené pre jeho zákazníkov.

4. Povinností a poplatkov sa niekedy nezbavíte ani vtedy, ak si propagačné materiály dáte vytlačiť v tlačiarenskej firme

Ak by si podnikateľ myslel, že plateniu poplatkov firme zaoberajúcej sa spracovaním odpadov, zápisu do Registra výrobcov neobalových výrobkov a ďalším povinnostiam sa vyhne objednaním si tlače v tlačiarenskej firme, je na omyle, pretože to tak nemusí vždy byť. V tomto prípade všetko záleží od toho, či daná tlačiarenská firma je alebo nie je zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov. V prípade, že firma, v ktorej si podnikateľ dá vytlačiť reklamné letáky, vizitky, brožúry a podobné propagačné materiály poskytované zákazníkom, nebude zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov, vzťahujú sa na podnikateľa všetky povinnosti výrobcu neobalových výrobkov. To znamená rovnaké povinnosti ako keby si podnikateľ tieto propagačné materiály vytlačil na vlastnej tlačiarni.
Ak by si teda bežný podnikateľ dal tlačiarenskej firme, ktorá nie je zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov, vytlačiť napríklad reklamné letáky a začal by ich distribuovať svojim zákazníkom, porušil by zákon o odpadoch a mohol by za to dostať vysokú pokutu. Tento podnikateľ sa totižto mal predtým sám registrovať ako výrobca neobalových výrobkov a uzatvoriť zmluvu s firmou zabezpečujúcou spracovanie odpadu z týchto reklamných letákov. Čo to pre podnikateľov znamená? Podnikatelia si musia ešte pred tým, než si objednajú tlač reklamných letákov, vizitiek, brožúr, katalógov a iných propagačných materiálov, overovať danú tlačiarenskú firmu. Inak povedané, pred každou objednávkou tlače propagačných materiálov musia podnikatelia nahliadnuť do Registra výrobcov neobalových výrobkov, či je v ňom daná tlačiarenská firma zapísaná. Ak tam táto tlačiarenská firma zapísaná je, jedine takýmto spôsobom sa vyhnú náročným a drahým povinnostiam, ktoré by im inak ukladal zákon o odpadoch.

5. Ak si podnikateľ povinnosti nesplní, dostane pokutu až do výšky 120 000 eur

Ak podnikateľ poruší povinnosti, ktoré sme v tomto článku spomínali, vysokej pokute sa s určitosťou nevyhne. Zákon o odpadoch totiž hovorí o tom, že pokutu podnikateľovi „uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva“, a nie že pokutu podnikateľovi „môže uložiť príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva“. Napríklad za to, že sa podnikateľ nezaregistruje v Registri výrobcov neobalových výrobkov a vytlačí si reklamný leták, vizitku, brožúru, katalóg či podobný propagačný materiál, ktorý poskytne svojim zákazníkom, bude mu uložená pokuta vo výške od 1 200 do 120 000 eur. Pokuta vo výške od 1 200 eur do 120 000 eur bude podnikateľovi uložená aj vtedy, keď neuzatvorí zmluvu alebo nebude mať platnú zmluvu s firmou zaoberajúcou sa nakladaním s odpadmi z reklamných letákov, vizitiek, brožúr, katalógov a podobných neobalových výrobkov a bude ich dodávať svojim zákazníkom.
Podrobnejšie informácie o tejto téme nájdete v článku Kedy je bežný podnikateľ výrobcom neobalových výrobkov a aké má povinnosti.