Tlačová správa Daň z motorových vozidiel už o 3 dni

image001Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Daň z motorových vozidiel už o 3 dni

Bratislava – 29. 01. 2014: Už len 3 dni ostávajú podnikateľom na podanie daňového priznania na daň z motorových vozidiel za rok 2013. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014. Platitelia DPH musia daňové priznanie poslať na finančnú správu elektronicky.

Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Za zánik daňovej povinnosti sa považuje:
– ukončenie a prerušenie podnikateľskej činnosti daňovníka,
– predaj a krádež motorového vozidla,
– vyradenie motorového vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu.

Pri výpočte dane daňovník vychádza zo sadzby uvedenej vo všeobecnom záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku platnom na rok 2013. Daňové priznanie podáva podnikateľ miestne príslušnému správcovi dane.

Príklad:
Firma sídli v Bratislave, ale služobné autá má prihlásené napríklad v Žiline. V takom prípade bude daňové priznanie na daň z motorových vozidiel podávať v Žiline. Ak má firma viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých krajoch – podáva viac daňových priznaní a platí daň v každom kraji osobitne.

Vytlačené formuláre sú k dispozícii na všetkých daňových úradoch, pobočkách a kontaktných miestach. Pri elektronickom podaní sú tlačivá prístupné v osobnej internetovej zóne https://pfsiam.financnasprava.sk/Iam.Web?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona.

Priznanie je potrebné podať za vozidlo, ktoré je evidované na Slovensku a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú predmetom dane z príjmov. Za minulý rok je predmetom dane len auto, ktoré je evidované v SR. Vozidlá, ktoré majú pridelené zahraničné evidenčné čísla v zdaňovacom období roku 2013, nepodliehajú dani z motorových vozidiel, a to i napriek tomu, že sa budú používať na podnikanie na území SR.

Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel neovplyvní práceneschopnosť podnikateľa ani voľné dni. Ak vozidlo bolo predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia, daňovník zaplatí daň za celý kalendárny rok.