Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

logo-samp-male
Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňová 37, 821 02 BratislavaTel.: 02/43422425, fax: 02/43330925,
Mo: 0918655134, www.samp-msp.sk; samp@admin.samp-msp.sk;

Opatrenia Slovenskej asociácie malých podnikov
na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP

(11. Snem SAMP 3.5.2012)

Návrh tém na riešenie v spolupráci s vládou SR na roky 2012 – 2016

Opatrenia boli prerokované prezídiom SAMP a zástupcami členskej základne a spolupracujúcimi organizáciami 5.4.2012 a snemom SAMP 3.5.2012 ako návrh opatrení SAMP k zlepšeniu podnikateľského prostredia malých podnikov.

Opatrení sú navrhované najmä z pohľadu dopadu na:

a) živnostníka, osobu samostatne zárobkovo činnú bez zamestnancov,
a) mikropodnik s počtom zamestnancov do 9 osôb
b) malý podnik 10 – 49 zamestnancov.

Návrhy sú otvorené a predpokladáme riešenie a ich precizovanie v priebehu realizácie vládnej politiky v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia malých podnikov.
Malé podniky sa prevažnou mierou podieľajú na zamestnanosti v SR a otázku zvyšovania zamestnanosti v tomto priestore chápeme ako zlepšenie postavenia prevažnej časti rodín na Slovensku.

Návrhy vychádzajú z hodnotení doterajšieho hospodárskeho vývoja za obdobie existencie samostatného Slovenska, záverov IV. Programovej konferencie z 8.3.2011, poznatkov členskej základne SAMP, najmä Slovenského cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu, Slovenskej asociácie finančníkov ako aj z poznatkov organizácií z prostredia MSP.

Navrhujeme riešiť problematiku v nasledovných oblastiach:

1. Vymožiteľnosť práva v SR
2. Daň z pridanej hodnoty
3. Daň z príjmu
4. Daň z motorových vozidiel
5. Zamestnanosť u mSP
6. Zákonník práce (širší okruh, témy na rokovanie)
7. Zníženie administratívnej zaťaženosti
8. Elektronizácia podnikateľského prostredia
9. Zdravotné a sociálne poistenie
10. Zákon č. 124/2006, 355/2008, OBZP, Zdravotná starostlivosť
11. Odvody
12. Vzdelávanie, systém podpory (na žiaka)
13. Podpora zamestnanosti a pri začatí podnikania
14. Banky
15. Zdroje EÚ (Európsky sociálny fond)
16. Poplatky za autorské práva
17. Živnostenský zákon
18. Fond inovácií a rozvoja MSP
19. Dialóg s vládou
20. Zastúpenie malých podnikov.

Opatrenia:

1. Zlepšiť vymáhateľnosť práva v SR

• Novelou Občianskeho súdneho poriadku skrátiť lehoty súdnych konaní, stanoviť maximálny hraničný termín začiatku prvého pojednávania.
Z praxe máme poznatky, že sa vyskytujú prípady 15 a viacročných súdnych konaní, i 6 a viac ročná lehota nekonania súdu a určenia prvého konania.

• Zvýšiť bezpečnosť podnikania, v trestnom zákone viac postihovať „výpalníctvo“, vydieranie, zvýšiť aktivitu polície a zaviesť pocit istoty do čestného podnikania.
V podnikateľskom prostredí narastá pocit bezmocnosti a pocit, že poctivo podnikať sa neoplatí.

• Zvýšiť zodpovednosť exekútorov za svoje konanie počas výkonu exekútorskej činnosti.
Zaviesť možnosť ochrany pred neadekvátnym konaním exekútora (napr. nemožnosťou zablokovania platieb daní a odvodov a iných pravidelných platieb jednostranným rozhodnutím exekútora).

• Upraviť vzťahy medzi štátnymi inštitúciami a podnikateľmi tak, aby pri zistení menej závažných porušení povinností malými a strednými podnikateľmi, neboli ihneď postihovaní finančnými sankciami, ale bola im daná možnosť nápravy uložením opatrení so záväzným termínom na odstránenie zisteného nedostatku.

2. Daň z pridanej hodnoty

• Odstrániť uplatňovanie koeficientu pri odpočte DPH na vstupoch pri plnení voči oslobodeným subjektom (činnostiam).
Platiteľ je takto postihnutý krátením odpočtu DPH bez jeho zavinenia.

• Zaviesť vrátenie nadmerných odpočtov DPH do 30 dní a to aj pre štvrťročných platiteľov.

• Pri dosiahnutí obratu k registračnej povinnosti ako platiteľa DPH z dôvodu náhodného príjmu, (z činnosti, ktorá nie je jeho bežnou činnosťou), umožniť neregistrovanie.

3. Daň z príjmu

• Zaviesť inštitút „licencií“, predplatenia dane z príjmu bez povinnosti následného vedenia účtovníctva.
Tento spôsob sa uplatňoval svojho času i na Slovensku a i v európskych krajinách
Táto daň (licencia) by sa uplatňovala do obratu 49 790 € a predstavovala by sumu cca
2 500 €. V rámci platby navrhujeme riešiť i odvody.

• V tejto súvislosti umožniť súbežne uplatnenie „paušálnych výdavkov“ pre daň z príjmu.
Opatrenie nemá negatívny vplyv na štátny rozpočet.

• Zaviesť možnosť čerpať malému podniku tzv. reprezentačný fond ako daňový výdavok vo výške stanovenej zákonom (napr. 2 % z príjmov, resp. výnosov).
Pri súčasných podmienkach a snahe dostať malé a stredné podnikanie na európske trhy toto opatrenie plne korešponduje so štátmi EÚ.

4. Daň z motorových vozidiel

• Zaviesť celoplošnú povinnosť úhrady tejto dane z každého motorového vozidla, ktoré využíva cestné komunikácie. Podnikatelia chápu túto daň diskriminačne. Následne môže dôjsť k jej primeranému zníženiu.
Na opotrebovávaní cestných komunikácií sa podieľa každé auto, nielen auto podnikateľa. Úžitok z použitia finančných prostriedkov z tejto dane majú tiež všetci majitelia využívajúci cestné komunikácie a nielen podnikatelia.

5. Zamestnanosť u MSP

• Zvýšiť a sofistikovať podporu zvyšovania zamestnanosti u najväčšieho zamestnávateľa v SR, sektore malých podnikov.
Prevažná časť registrovaných podnikov, právnických osôb je v skupine do 9, resp. 50 zamestnancov. V oblasti fyzických osôb je prakticky polovica zamestnávateľov v skupine do 9 zamestnancov.

• Na podporu zamestnanosti u MP pri zamestnaní EN uplatniť princíp oslobodenia od odvodov za zamestnanca (ktoré platí zamestnávateľ).
Oslobodenie na jeden rok pri udržaní obsadeného pracovného miesta min. dva roky. Neuplatňovať „čakaciu dobu“ na ÚPSVaR a nerozlišovať znevýhodnené skupiny.

6. Zákonník práce (širší okruh, témy na rokovanie)

SAMP spracovala a odovzdala súhrnné pripomienky k ZP na spoločnom rokovaní k novele zákona na MPSVaR SR.
• Rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnanca a zamestnávateľa, spružnenie ZP

• Ručenie za zavinenú škodu zamestnancom do výšky najmenej 50% spôsobenej škody

• Pri mimopracovných pomeroch, DOVP, DOPČ, zvýšiť rozsah disponibilných hodín. DOVP na 500 hod/rok, DOPČ na ½ týždenného pracovného času (20 hod.).

• Zaviesť možnosť dobrovoľného alternatívneho príspevku na stravu zamestnanca (súbežne so stravnými lístkami) daňovým výdavkom zamestnávateľa (nezdanenou položkou u zamestnanca) ako samostatnú položku mzdy.
Systém je admistratívne náročný a v konečnom dôsledku sa zo systému stráca až 10 % hodnoty lístkov, ktorá zostáva formou provízie u emitenta gastrolístka a rôznych medzičlánkov. Vysoké provízie takto vlastne vplývajú na zavedenie druhého obeživa.

• Zvážiť možnosť plného uplatnenie ZP pre malé podniky až od 20 zamestnancov (niektoré krajiny EÚ).
ZP v spojitosti s ďalšími predpismi v povinnostiach nerozlišuje medzi malým a veľkým podnikom a pre malé podniky vzniká obava zo sankcií, ktoré môžu pôsobiť proti zamestnanosti.

7. Zníženie administratívnej zaťaženosti

• Radikálne zlepšiť prácu navrhovateľov, gesčných rezortov a zákonodarcov, znížiť počet noviel zákonov a legislatívnych noriem.
Povinnosťou predkladateľa zákona by malo byť podať záväzný výklad právnej normy.

• Radikálne obmedziť počet hlásení, výkazov, štatistických prehľadov a pod.
Odstrániť povinnosť dennej evidencie spotreby liehu v gastro prevádzkach.

• Zjednotiť termíny predloženia všetkých štatistických výkazov a hlásení ( súhrnný výkaz, Intrastat, oznamovacia povinnosť na posledný deň mesiaca, nasledujúceho po období (mesiac, štvrťrok…), za ktorý sa údaje vykazujú

8. Elektronizácia podnikateľského prostredia

• Odstrániť viacnásobné predkladanie dokladov. Ak je už raz požadovaný doklad podaný na orgán štátnej správy resp. samosprávy, zabezpečiť jeho dostupnosť aj ďalším orgánom

• Každý dokument, ktorý vytvorí ľubovoľný štátny orgán, by mal byť vo forme:
– Listinnej
– Elektronickej – vyplniteľnej manuálne na portáli príslušného orgánu
– Elektronickej – vo forme, ktorá umožní po dodaní „čistých“ dát vytlačiť príslušný formulár na počítači napr. platiteľa dane a to aj priamo aktivovaním tlače z iného SW produktu v rôznych prevádzkových platformách (štandardy na toto existujú).
Príkladom sú v ostatných rokoch dodávané takmer všetky daňové formuláre vo formáte PDF/FDF každej SW firme, ktorá sa na takýto odber zaregistrovala.

9. Zdravotné a sociálne poistenie

• Navrhujeme ustanoviť jednu zdravotnú poisťovňu pre základné (štandardné) poistenie. Nadstavba, pripoistenie je otvorená pre súkromné poisťovne. Činnosť v základnom zdravotnom poistení nepovažujeme za podnikanie, ale za správcovskú činnosť.
Zákon ukladá súkromníkovi platiť za súkromníka ďalšiemu súkromníkovi (ZP). V terajšom systéme nevidíme podnikanie, absentuje riziko podnikania, zisk je zabezpečovaný platbami zo zákona.

• Odstrániť preddavkové platby ZP a ich vyúčtovanie na základe dane z príjmu.
Jedná sa o poistenie, nie o daň.

• Sociálna a Zdravotné poisťovne by mali mať povinnosť v zákonnej lehote upovedomiť platiteľa o dlžnej sume. A to štvrťročne alebo najneskôr k 31.12. príslušného roku.
Stali sa prípady, že po 10 – 15 rokoch toto oznámili platiteľovi a rovno vec postúpili exekútorovi.

10. Zákon č. 124/2006, 355/2008, OBZP, Zdravotná starostlivosť

• Odstrániť povinnosti uzatvárať zmluvy o zdravotnej starostlivosti so súkromnými poskytovateľmi (za predražené ceny), dôsledne sledovať splnenie podmienky odbornosti u poskytovateľov
Ceny poskytovateľov – sprostredkovateľov zvyšujú finančné zaťaženie MSP.

11. Odvody

• Riešiť zníženie odvodov oproti širšiemu uplatňovaniu okruhu platiteľov.
Cena práce je na Slovensku vysoká a môže byť brzdou zvyšovania zamestnanosti u MSP a môže vytvárať tlak na systém Živnostník – Živnostník, oproti vzťahu Zamestnávateľ – zamestnanec.

• Za zamestnancov štátu by sa mali uplatňovať rovnaké odvody. V terajšom systéme dochádza k skresľovaniu mzdových nákladov a nákladov na štátnu správu.

• Platbu odvodov a daní zjednotiť na jedno miesto a zjednotiť vymeriavacie základy.
(Malý podnikateľ robí účtovníka pre poisťovne)
.
• Neuplatňovať odvody u „dohodárov“ študentov a dôchodcov a u tých, čo už odvádzajú platby zo súbežnej závislej činnosti u iného zamestnávateľa. Na druhej strane odvody uplatniť zo všetkých príjmov zo závislej činnosti u jedného zamestnávateľa (aj dohodára).

12. Vzdelávanie, systém podpory (na žiaka):

• Realizovať systém prípravy vypracovaného SAMP evidovaných nezamestnaných na podnikanie, predložený MPSVaR SR.
SAMP spracovala a predložila ucelený systém so zapojením podnikateľov do vzdelávania (podnikateľ budúcemu podnikateľovi), malých firiem so zabezpečením praxe pre EN a súkromných škôl. Partnermi projektu sú Slovenská živnostenská komora a Slovenský živnostenský zväz.
Projekt bol ministerstvom i Ústredím PSVaR už v r. 2009 veľmi kladne hodnotený, ale MPSVaR SR oznámilo, že finančné prostriedky už boli pridelené Úradom práce a nie je možné tento projekt financovať z prostriedkov ESF.

13. Podpora pri začatí podnikania

• Podporu evidovaným nezamestnaným uplatňovanú z novely zák. č. 5/2009 o službách zamestnanosti rozdeliť na 50 a 50 % pri začatí podnikania a po 1 roku činnosti.
Obmedziť špekulatívne zakladanie živností, skrytú závislú činnosť a opakované zakladanie živností s príspevkom, ako i nevhodnú konkurenciu už podnikajúcim živnostníkom.

• Pri začatí podnikania neuplatňovať 3 mesačnú „čakaciu dobu“ ako EN na ÚPSVR.
Strácajú sa pracovné návyky a hrozí prepnutie do laxnej polohy.

14. Banky

• Znížiť poplatky za vedenie účtov
Napr. pri pripísaní úroku 0,91 € si banka stiahne 6,64 €. Banka požaduje poplatok za zaúčtovanú položku jednotlivo a potom za vedenie účtu! Internet bankig..

• Pri úveroch, ktoré sú dostatočne kryté (minimálne 100%), by úroková sadzba nemala byť vyššia, ako 1,5 násobok inflácie.
Banka si mnohokrát zabezpečí hypotekárnu pôžičku až 200% a úroková sadzba je taká, akoby banka znášala veľké podnikateľské riziko.

• Preskúmať možnosť založenia verejnej banky „Živnobanky“.
MSP je rukojemníkom banky, podpora štátu môže byť pod jeho dohľadom a MSP chýba pocit spoločného rizika. FO ručí celým svojím majetkom, banka preferuje istotu, ručenie, podnikateľský zámer u MSP nie je v centre pozornosti.

15. Eurofondy, ESF (Európsky sociálny fond)

• Znížiť administratívnu záťaž a zosúladiť interné pokyny operačných programov s legislatívou SR
Účtovníctvo, poplatky, verejné obstarávanie a pod.

• Výrazne zlepšiť čerpanie eurofondov a cestou grantov a výziev umožniť výraznejšie čerpanie na podporu MSP.

16. Poplatky za autorské práva

• Odstrániť povinnosti uzatvárať licenčné zmluvy so všetkými (6) organizáciami na ochranu autorských práv.
Platba do jedného miesta, ktoré bude rozdeľovať autorom.

17. Živnostenský zákon

• Prehodnotiť, novelizovať Živnostenský zákon, voľné živnosti a podmienky získania živnostenského oprávnenia. Niektoré voľné živnosti, ako vedenie účtovníctva a niektoré živnosti v stavebníctve, ako stavebné dokončovacie práce a pod. ustanoviť ako viazané činnosti s podmienkou odbornej praxe.
Novelizovať a ustanoviť živnosť vedenia účtovníctva, stavebné práce ako viazanú činnosť s podmienkou SŠ a 6 rokov praxe, VŠ a 4 roky praxe. Ide o vysoko kvalifikované činnosť, ktoré v zaradení voľnej živnosti značne deformuje podnikateľské prostredie. Navrhujeme paralelu s podmienkami odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní. V súčasnom zaradení do voľnej živnosti toto značne deformuje podnikateľské prostredie.

18. Fond inovácií a rozvoja MSP

• Ustanoviť podporný fond pre inovácie ( alternatívne a obnoviteľné zdroje energie) pre MSP.
Podporiť budovanie fotovoltaických, solárnych elektrární a zdrojov energie z obnoviteľných zdrojov u MSP.

• Podporiť nákup automobilov, využívajúcich hybridné systémy, resp. plne využívajúce alternatívne zdroje energie.
Systém podpory sa uplatňuje vo viacerých európskych krajinách.

19. Zastúpenie malých podnikov.

V rámci bodu 10 Európskej charty pre malé podniky a „Small bussines act“, Umožniť zastúpenie malých podnikov v národných a nadnárodných úrovniach. Ustanoviť možnosť permanentného dialógu malých podnikov s vládou SR.

Pri návrhoch opatrení vychádzala naša asociácia z faktu, že SAMP je profesijnou nepolitickou organizáciou, ktorá vznikla v súlade a na základe Európskej charty malých podnikov a svojou činnosťou sa trvalo snaží o zlepšenie postavenia MSP, naplnenie „Small bussines act“ pre Európu a zvýšenie prínosu tohto segmentu pre hospodárstvo Slovenskej republiky. Niektoré naše organizácie, ako napr. Slovenský cech informatiky, účtovníctva a manažmentu, pôsobia v tomto priestore už vyše 20 rokov.

Bratislava, IV. Programová konferencia SAMP 08.03.2011
Prezídium SAMP, 05.04.2012
Snem SAMP 3.5.2012

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.,
prezident SAMP

Ing. Viera Vašicová
generálna sekretárka