„Čo očakávame od prezidenta“

logo-samp-maleV súčasnosti sme už viac rokov svedkami obecnej devalvácie hodnôt v spoločnosti. Pritom hodnoty pracovitosti, svojbytnosti, hrdosti a spolupatričnosti, ako aj kresťanských zásad boli okrem iného tými, ktorých dodržiavanie umožnilo Slovákom, tomuto malému národu, prežiť po stáročia ťažké časy a napokon opäť vzkriesiť svojbytnosť a vlastnú štátnosť.

Mám za to, že prezident, táto bezo sporu prvá osobnosť Slovenska, by mal byť najmä výraznou morálnou a nadstraníckou autoritou. Svojím príkladom v politickom aj osobnom živote by mal pôsobiť na zlepšenie mravného stavu spoločnosti, ako aj na ukľudnenie často veľmi turbulentnej politickej, spoločenskej a ekonomickej situácie. Verím, že nebude príčinou sporov, ale práve katalyzátorom zvyšovania spolupráce, zákonnosti a prosperity Slovenska.

Slovenská asociácia malých podnikov vníma aktuálnu situáciu veľmi citlivo.
Pri súčasných počtoch cca 380 tis. podnikajúcich fyzických osôb a 160 tis. právnických osôb tvoria živnostníci a malé podniky cca 98 % a malé a stredné podniky až 99 % tohto počtu.
Či chceme alebo nie, Slovensko je krajina malých podnikov. Na Slovensku vari nie je rodiny, ktorá by nemala vo svojom okruhu podnikajúceho živnostníka, samostatne zárobkovo činnú osobu, malý podnik, rodinnú „eseročku“ a podobne. Ekonomické prostredie malého podnikania, stabilita legislatívneho prostredia, finančné zaťaženie podnikateľského sektoru sa takto dotýka ekonomickej úrovne rodiny, jej kúpyschopnosti a teda celkovej kvality života.
Sektor malých a stredných podnikov sa zároveň podieľa cca 72 % na zamestnanosti. Sociálny zmier nie je možné udržať bez zohľadnenia týchto skutočností, bez podpory týchto podnikateľov, ktorí v prostredí zvyšujúcej sa nezamestnanosti vzali na seba nemalé riziko, prevzali zodpovednosť za ekonomiku rodiny, jej budúcnosť a zabezpečenie detí. A práve oni stavajú prevažne na tradičných hodnotách našich ľudí, o ktorých som hovoril, a to často bez patričnej podpory a starostlivosti štátu. Už T. G. Masaryk deklaroval rodinu ako základ štátu. Dajme jej opäť túto šancu a úctu!

Iste, nie vždy a všetci sa týmito princípmi riadia. Avšak v drvivej väčšine áno a preto ma mrzí vytváranie atmosféry, ktorá nezriedka nabudzuje dojem, akoby práve živnostníci, malí a strední podnikatelia mali byť zrovnávaní s podvodníkmi. Veľké kauzy sa pritom akosi strácajú. Mám za to, že prezident môže svojím vplyvom výrazne pôsobiť na zlepšenie tohto stavu. Má kompetencie vrátiť nekvalitný zákon znovu na prerokovanie parlamentu. Nestabilita právneho pozadia je to, čo vnímame obzvášť citlivo (Živnostenský zákon sa napr. od vzniku menil vyše 100 krát, tiež časté zmeny v sociálnych a daňových zákonoch viac krát do roka), čo medzi poctivými podnikateľmi zvyšuje pocit frustrácie, rezignácie na sledovanie zmien a neochota ich prijímať. Vysoké pokuty, rádovo až 100 tis. Eur tiež neprispievajú k pocitu spolupráce so štátom. Iste, v našej asociácii, chceme zastupovať podnikateľov, nie podvodníkov. Toho, kto úmyselne neplatí dane a odvody, je potrebné postihnúť. Ale naozaj je treba výrazne rozlíšiť, či chyba v hlásení, výkaze, daňovom priznaní a pod. viedla k zníženiu povinnosti, alebo je to chyba, ktorá síce chybou je, ale ku kráteniu povinnosti nedošlo. Tento citlivý prístup samozrejme súvisí s celkovým pocitom dôvery v spoločnosti, spolupráce, v systéme, keď štát je partnerom, nie protivníkom. Ak pôjdeme spoločne a nie proti sebe, ak bude podpora rozvoja malého rodinného podnikania, budú ľudia chcieť žiť na Slovensku a krajina bude prosperovať. Ak vytvoríme prostredie, ktoré umožní zamestnať aspoň polovici malých podnikov len jedného zamestnanca navyše, môže nezamestnanosť klesnúť na polovicu. Takýto stav, hoci aj pri všetkej podpore podnikov, veľký sektor len ťažko naplní.

Prezident je aj výraznou osobou reprezentatívnosti nášho stavu v zahraničí. Európska únia prijala viaceré normy, týkajúce sa MSP, ako napr. Európska charta pre malé podniky a „Small Business Act“, z obsahu ktorých odvodzuje prevažnú časť náplne práce aj naša asociácia. Plnenie týchto zámerov však v našom sektore považujeme za nedostatočné a prezident svojím pôsobením v priestore únie môže výrazne prispieť k zlepšeniu tohto stavu.

Z tohto pohľadu si myslím, že v osobe prezidenta, v jeho vplyve, pôsobení a konaní
je veľký potenciál. Avšak aj prezident je len človek a človek je tvor omylný. A aj veľký človek sa môže dopustiť chýb. No veľkým ostáva, ak chybu prizná a napraví, nie keď v omyle zotrváva. O to viac ho bude národ ctiť. Nechcem však, aby môj pohľad vyvolával dojem prvého občana štátu ako samospasiteľa Slovenska, ktorý zostúpi ako „Deus ex machina“ v gréckej tragédii a vyrieši všetky problémy. To rozhodne nie! A nie je to ani mojím cieľom.

Veľa vecí je v našich vlastných rukách a my sami, ak chceme zmenu, musíme sa riadiť spomenutými zásadami. K tomu je však potrebná nová atmosféra – atmosféra dôvery, úcty a spolupráce. V našej asociácii sme vždy boli a naďalej sme pripravení aktívne pomáhať pri tvorbe a zlepšovaní podnikateľského prostredia živnostníkov, malých, stredných a rodinných podnikov, a tým aj pri zvyšovaní zamestnanosti a životnej úrovne občanov Slovenska.

Novému prezidentovi, ktorý vzíde z týchto volieb, tak osobne, ako a aj v mene asociácie, k novej ceste úprimne želám pokojné prostredie, úspech v práci a veľa energie na splnenie jeho cieľov.

Bratislava 18.3.2014
Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov