Aj Vaša firma môže byť SHS

image001Aj Vaša firma môže byť SHS

TRENČÍN – 01. 08. 2014: Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO – Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca v medzinárodnom obchode. K vydávaniu tohto osvedčenia sa pristúpilo na základe potreby zlepšenia bezpečnosti medzinárodného obchodu v súvislosti s bojom proti terorizmu a proti praniu špinavých peňazí. So statusom SHS sú spojené výhody, ktoré ich držiteľom poskytujú colné správy v Európskej únii.

Vydaniu osvedčenia SHS predchádza náročný proces preverovania splnenia kritérií z oblasti finančného zdravia, znalosti colných predpisov, zabezpečenia fyzickej bezpečnosti tovaru počas jeho výroby, skladovania či prepravy alebo vnútorných kontrolných mechanizmov.

Osvedčenie SHS vydané v ktoromkoľvek štáte Európskej únie je platné v celej Európskej únii. „Okrem prestížneho postavenia sú držiteľovi osvedčenia SHS colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní, napríklad možnosť uplatňovať zjednodušené postupy pri colnom konaní, menší počet vykonávaných fyzických či dokladových kontrol, ak bol tovar vybraný na kontrolu jej prednostné vykonanie, upustenie od zabezpečenia platby v prípadoch, keď zabezpečenie nie je v zmysle právnych predpisov povinné,“ zdôraznila hovorkyňa Colného úradu Trenčín Renáta Peťovská. Ďalšie nepriame výhody sú menší počet bezpečnostných incidentov, zníženie rizika porušenia colných predpisov, či známka kvality pre obchodných partnerov.

Toto osvedčenie je uznávané i v iných krajinách – USA a Japonsko. S ďalšími krajinami, napr. Čínou, Kanadou, Južnou Kóreou, Ruskom či Tureckom prebiehajú rokovania o vzájomnom uznávaní certifikátov.

V trenčianskom regióne bolo osvedčenie SHS vydané 4 subjektom. Ide o výrobno-obchodné podniky a poskytovateľov služieb v oblasti colnej deklarácie.

Okrem osvedčenia SHS môžu firmy v prípade väčšieho množstva obchodných transakcií s tretími krajinami, teda krajinami mimo Európskej únie, využívať i zjednodušené postupy pri colnom konaní. To znamená, že tovar nie je nutné predkladať na colný úrad, ale colné vyhlásenie sa vykoná zápisom do evidencie na schválenom určenom mieste, spravidla v sídle alebo v priestoroch firmy. Aj tieto výhody podliehajú povoľovaciemu konaniu.

V prípade záujmu viac informácií získate na t. č. 032/6501131, 6501133, Colný úrad Trenčín, Oddelenie colné alebo na https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/AEO.image004