Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014

logo-samp-male
10 oblasti z pohľadu negatívneho dopadu na podnikateľské prostredie, najmä MSP a živnostníkov.

Prieskum realizovaný SAMP v čase od 11.06 až 5.08.2014
1. Diskriminácia dôchodcov, študentov a žien na materskej dovolenke pri
uznávaní odpočítateľnej položky k dani z príjmu a odvodových povinnosti.
Zaviedli sa povinnosti odvodov do SP a ZP u pracujúcich študentov a dôchodcov, pričom nepracujúci sú poistencami štátu, podnikajúci dôchodca nemá nárok na nezdanené minimum ako iný podnikateľ.

2. Zvýšenie ceny práce pri závislej činnosti.
Zvyšovanie odvodov spôsobuje, že čistý príjem zamestnanca sa pohybuje v úrovni 53 – 56 % ceny práce, čo pôsobí demotivačne pre zamestnanosť.

3. Zavedenie „Daňových licencií“ pre PO.
To že, hospodársky výsledok nezavdá povinnosť platby dane z príjmu, neznamená, že PO „neplatí dane“, platí 10 ďalších daní a odvodov za seba, za zamestnancov a miestne dane.

4. Zavedenie 20 % DPH.
Významnejšie, ako dopad na podnikateľa je to, že sa mení zámer a sľub vlády, čo zvyšuje neistotu podnikateľského prostredia.

5. Diskriminačné dane z motorového vozidla a daní z nehnuteľnosti, ktoré sú vlastne daňou z podnikateľskej činnosti.
Dane majú byť odvodené od predmetu zdanenia, napr. auta a nie, kto ho vedie, obdobne v prípade nehnuteľností má byť daň z nehnuteľnosti a nie z činnosti – to podlieha dani z príjmu.

6. Diskriminácia malého živnostníka seba zamestnávateľa v nárokoch na regeneráciu pracovnej sily, dovolenky na zotavenie a náhradu za cenu práce.

Malého živnostníka chápeme ako seba zamestnávateľa, teda aj v polohe zamestnanca a takto by ho mal chápať aj zákonník práce.

7. Benevolencia súdov pri zápise respektíve prepise zadlženej firmy na sociálne
odkázaného majiteľa.
Prieskum potvrdil, že existujú prípady, keď je na sociálne odkázanú osobu zaregistrovaných viacero s.r.o., ktorá neplní žiadne záväzky.

8. Opätovné zavedenie sprostredkovateľa Pracovnej zdravotnej starostlivosti.
Opatrenie zvyšuje administratívu a bezdôvodne zavádza ďalšie finančné zaťaženie podnikateľom.

9. Znenie novely zákona o DP v odpisových skupinách a vstupnej cene dlhodobého majetku.
Zmena komplikuje účtovníctvo a nedáva reálne možnosti, previesť výdavky na investície do odpisov. 30 ročný podnikateľ, musí podnikať do 70 –tich, aby umoril budovu.

10. Ustanovenie použitia koeficientu pri odpočte DPH.
Pri plnení zo zákona oslobodených činností platiteľ DPH na toto doplatí znížením odpočtu na vstupoch.