Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba
V zmysle novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ o. i. aj novú povinnosť zriadiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu, ktorej úlohou je poskytovať zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu. Zdravotný dohľad tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa povinnosť zamestnávateľa zriadiť pracovnú zdravotnú starostlivosť vzťahovala len na zamestnancov zaradených do kategórie 3 a 4. Avšak novelou spomínaného zákona sa táto povinnosť zaviedla pri všetkých zamestnancoch, teda aj pri zamestnancoch zaradených do 1. a 2. kategórie.
Prvá a druhá kategória
Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia.
Do druhej kategórie patria práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, avšak nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Do tejto druhej kategórie patria:
• práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi, a
• práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom.
Pracovná zdravotná služba v zmysle zákona vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že:
• hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
• hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
• podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa,
• navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
• vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
• podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
• poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom,
• zúčastňuje sa napr. na organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov, a organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,
• vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov v zmysle platnej legislatívy.
Ako zabezpečiť PZS
Zamestnávateľ môže v súčasnosti vykonávať pracovnú zdravotnú službu dvoma spôsobmi, a to:
1. na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľ určí dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. O tejto skutočnosti však musí bezodkladne písomne informovať príslušný orgán verejného zdravotníctva. Alebo
2. ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, je povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom s oprávnenou osobou.
Ak sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom, musí si vybrať oprávneného dodávateľa tejto služby zo zoznamu fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre dohľad nad zamestnancami vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (resp. 3. a 4. kategórie).
Zoznam takýchto osôb oprávnených vykonávať pracovnú zdravotnú službu, z ktorých si zamestnávateľ môže vybrať svojho dodávateľa, je zverejnený na internete na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie, je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad podľa platnej právnej úpravy najneskôr do 31. decembra 2014.
Otázka: som podnikateľ, jednoosbová s.r.o. a som zamestnaný musím mať PZS?
Ohľadom otázky sa uvádza, že aj podnikateľ, ktorý zamestnáva len sám seba ako zamestnanca a vykonáva prácu v kategórii 1 alebo 2, je v zmysle platnej legislatívny povinný zabezpečiť vykonanie pracovnej zdravotnej služby.

Poznámka:
Ministerstvo zdravotníctva takto opravuje zákon o ochrane zdravia, podľa ktorého má každá firma zabezpečiť zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov bez ohľadu na to, v akej rizikovej skupine pracujú.
Oproti pôvodnému návrhu v ňom zamestnávatelia získali ďalšiu úľavu pri preventívnych prehliadkach, ktoré budú platiť zamestnancom. Lekárskymi vyšetreniami nebude musieť prejsť každý zamestnanec, ako sa navrhovalo, ale iba novoprijatí alebo tí, ktorých bude firma preraďovať na inú pozíciu.
Zdravotnú službu budú mať po novom firmy vo väčšine odvetví. Dotkne sa napríklad o učiteľov, predavačiek, právnikov, IT pracovníkov či úradníkov. Zabezpečiť ju budú musieť aj živnostníci, ktorí majú zamestnancov.
Na Slovensku v súčasnosti môže zdravotný dohľad robiť 85 podnikateľských subjektov. V rámci neho vedia zabezpečiť aj preventívne prehliadky. Medzi ne patria napríklad univerzitné či fakultné nemocnice, regionálne nemocnice, polikliniky či súkromné zdravotnícke zariadenia, ako aj lekári. Ich zoznam je na stránke Úradu verejného zdravotníctva.
Návrh zákona uvádza aj orientačnú cenu nákladov, ak bude dohliadať nad pracovnými podmienkami jedna osoba, a koľko zamestnávateľ zaplatí, ak si objedná tím pracovnej zdravotnej služby. Služba lekára podľa druhu povolania stojí od 1,51 – 2,26 eura za jedného zamestnanca a rok, u bezpečnostného technika to napríklad vyjde od 1,01 – 1,53 eura. Najvyššie ceny majú tímy pracovnej zdravotnej služby, ktoré sú zložené z lekárov a hygienikov.

Zdravotna služba tabuľka