Niekoľko dôležitých čísel pre rok 2015 (v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi)

Viac informácií Vám radi doplníme alebo poskytneme náš názor „ako nato“, ak nás skontaktujete na 0907 735 697 alebo peter.andrisin@dozen.sk

Tabuľka 2015

Pre správny výpočet daní sú účtovníci povinní zostaviť účtovnú závierku. Mnohé súčasti závierky však robia iba raz ročne, pričom na niektoré zabúdajú (alebo nevedia, že ich robiť treba). Nasledujúce tipy manažérom pomôžu skontrolovať správnosť a úplnosť účtovnej závierky, účtovníkom pripomenú čo zabudli.

Uvedené tipy sú nami najčastejšie zistené nedostatky.

· Inventúra pokladne. V zmysle ustanovenia §29 ods.3 zákona č.431/2002 Z.z. Zákona o účtovníctve (ďalej iba „Zákon“) má spoločnosť povinnosť inventarizovať peňažné prostriedky v hotovosti najmenej 1-krát ročne. Inventarizačné zápisy musia byť v súlade s ods. 3 § 30 Zákona (do roku 2013 bola povinnosť vykonať inventúru pokladne 4-krát ročne)

· Inventarizácia majetku. V zmysle ustanovenia §6 ods.3 Zákona má spoločnosť povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov najmenej 1-krát ročne k 31.12. bežného roku. Postup inventarizácie upravujú ods. 3 §6, ods. 4 §8, ods. 1,2 § 26, ods. 1-3 § 29 a ods. 1-7 § 30 Zákona.

POZN 1: Inventúru hmotného majetku (okrem zásob a peňazí v hotovosti) je možné vykonať raz za dva roky.

POZN 2: Inventúra a inventarizácia sú rozdielne pojmy:

– Inventúra je zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov k určenému dňu (napr. inventúra tovaru na sklade k 31. 12.). Inventúra majetku a záväzkov môže byť fyzická alebo dokladová.

– Inventarizácia je celý súbor prác spojených s prípravou zistenia skutočného stavu majetku a záväzkov, s vyhotovením inventúrnych súpisov, inventarizačných zápisov a prehľadu inventarizačných rozdielov a s vypracovaním návrhu na vysporiadanie týchto rozdielov.

· Odpis pohľadávky a / alebo záväzku staršieho ako 3 roky. V roku 2015 dochádza k výrazným zmenám v možnosti odpisovania pohľadávok, predo odporúčame pohľadávky

vysporiadať v roku 2014.

Menej známe, rovnako dôležité povinnosti:

· Rezervy. V zmysle ods. 9 §20 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a v zmysle §19 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov je podnikateľ povinný vytvoriť (vypočítať) sumu nevyčerpaných dovoleniek vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania. Ak rezervy tvoril v predchádzajúcom účtovnom období, musí vytvorené rezervy rozpustiť.

· DPH z diaľničných známok. V zmysle ods. 4 písm. b) §71 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH ak má platiteľ dane podkladovú časť nálepky (ktorá je považovaná za faktúru), môže si odpočítať DPH (ak splní podmienky uvedené v § 49 až § 51 zákona o DPH). Ak si DPH neuplatní, suma DPH nie je daňovým nákladom.

· Cestná daň. V zmysle §§84 – 96 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach … podnikateľ platí daň ak použil auto na podnikanie aspoň 1 deň v bežnom roku. Cestná daň sa musí platiť aj za automobil, ktorý nie je v majetku podnikateľa, ale napr. je súkromným majetkom zamestnanca, ktorý ho použil na pracovnú cestu aspoň 1 deň v roku 2014.

· Spotreba pohonných hmôt (PHM). V zmysle ods. 2 písm. l) § 19 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu je podnikateľ ak použil auto na výkon svojej činnosti (podnikanie, služobnú cestu…) prepočítať skutočne nakúpené PHM podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Platiteľ DPH je zároveň povinný odviesť DPH z vypočítanej nadspotreby.

POZN: u žiadneho z klientov som sa nestretol so skutočnou spotrebou PHM nižšou ako je uvedená v technickom preukaze. Odporučili Vám účtovníci spočítať výhodnosť možnosti paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHM za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne? Podľa výkladu zákona v tomto prípade pravdepodobne nie je nutné prepočítať spotrebu PHM podľa technického preukazu.

· PHM v nádrži automobilov. V zmysle ods. 2 písm. l) § 19 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu sa do nákladov neuvádza množstvo nespotrebovaných PHM (podľa preukázaných dokladov o kúpe). Toto množstvo PHM je nutné preúčtovať na zásoby (nezabudnite v nasledujúcom roku odúčtovať do nákladov).

· DPH z nákupov v zahraničí (ak je vyššia ako 50 € z jednej krajiny). V zmysle ods. 1 §55c zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH má platiteľ možnosť požiadať o vrátenie zaplatenej DPH (za konkrétne tovary a služby) v zahraničí prostredníctvom slovenského daňového úradu. Ak o vrátenie DPH nepožiadate, suma DPH je nedaňový náklad z pohľadu dane z príjmov (v určitých prípadoch dokonca môže byť nepeňažným príjmom zamestnanca, ktorému je potrebné je zdaniť).

Zdanlivé drobnosti, podľa ktorých daňová kontrola často posudzuje vedenie účtovníctva (či odzrkadľuje pravdivý a verný obraz o stave majetku a záväzkoch spoločnosti)