SAMP pobočka Trnava Novela zákona o ERP

                Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, 821 02 Bratislava,

                         pobočka Trnava, Lomonosovova 6

                 Vás pozýva dňa 26. februára 2015 o 9.00 hod. – štvrtok na seminár

Novela zákona o ERP

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Miesto konania: SOŠOS Lomonosovova 6, Trnava

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097
e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 35,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program:
1) Základné pojmy k zákonu o ERP, pojem tržba, pokladničný doklad, predajné
miesto, definícia ERP
2) Pôsobnosť zákona
3) Kto je povinný viesť tržbu cez ERP, kto je oslobodený od tejto povinnosti vo
väzbe k novele zákona účinnej od 1.1.2015 a od 1.4.2015
4) Povinnosti podnikateľa vo vzťahu k zákonu:
4.1. registrácia registračnej pokladnice
4.2. Uchovávanie dokladov
4.3. Prerušenie používania ERP z dôvody poruchy, povinnosti podnikateľského
subjektu
4.4. Ukončenie používanie ERP
4.4. Vyhotovovanie uzávierok a kniha registračnej pokladnice
4.5. Aké doklady je povinnosť vyhotoviť (pokladničný doklad, doklad Vklad,
Neplatný doklad
4.6. Vyobrazenie dokladu na predajnom mieste
4.7. Ostatné povinnosti voči správcovi dane
5. Virtuálna registračná pokladnica od 1,4.2015
5.1. Čo je VRP
5.2. Kto je oprávnený používať VRP
5.3. Prihlásenie VRP
5.4. Používanie VRP a nedostupnosť VRP
5.5. Ukončenie používania VRP
6. Sankcie