ZÁKONNÍK PRÁCE 2015+ Daňové a odvodové tipy 2015

logo-samp-male                               Slovenská asociácia malých podnikov,
                                   pobočka Trnava, Lomonosovova 6

                                             Vás pozýva dňa 4. mája 2015 o 9.00 hod. – pondelok na seminár

                                           ZÁKONNÍK PRÁCE 2015+ Daňové a odvodové tipy 2015

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Miesto konania: Trnava, Trhová 2 (bývalé Tatrasklo), zasadačka na 1. pos.

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 35,- EUR, ostatní: 45,- EUR
Účastnícky poplatok výhradne prostredníctvom faktúry
Program

1. Závislá práca
– zmena definície – motivácia a dôsledky
– výpomoc rodinného príslušníka
– práca spoločníka s.r.o. vo vlastnej spoločnosti
– postavenie konateľa s.r.o. a ďalších štatutárov obchodných spoločností a družstiev
– dobrovoľník – zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
2. Agentúry dočasného zamestnávania, dočasné pridelenie zamestnanca
– činnosť ADZ podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
– dočasné pridelenie zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce
– dočasné pridelenie zamestnanca medzi dvoma zamestnávateľmi
– „fiktívne“ poskytovanie služieb – obchádzanie dočasného pridelenia
– dohody o dočasnom pridelení
– maximálna doba dočasného pridelenia
– pracovné a mzdové podmienky dočasne pridelených zamestnancov
– spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa
– evidencia dočasne pridelených zamestnancov
– stravovanie dočasne pridelených zamestnancov
– vyslanie na pracovnú cestu, zmena v zákone o cestovných náhradách
– pracovné zmluvy na dobu určitú v ADZ
– možnosti výpovede zamestnancovi v ADZ
– prechodné ustanovenia – doba trvania dočasného pridelenia, nárok na odstupné atď.
– dočasné pridelenie zamestnancov ADZ do zahraničia
– dočasné pridelenie zo zahraničia k slovenskému zamestnávateľovi
3. Nemecko – zavedenie minimálnej mzdy
Dopady zavedenia minimálnej mzdy v NSR na slovenských zamestnávateľov
4. Dohody komplexne
Všetko o dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
5. Daňové a odvodové tipy 2015
To najzaujímavejšie z pripravovanej novej knihy „Daňové a odvodové tipy IV. (2015)“
6. Diskusia