DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
pobočka Lomonosovova 6, 91701 Trnava
www.samp-msp.sk

Vás pozýva dňa 5. novembra 2015 o 9.00 hod. – štvrtok na seminár

DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 48- EUR
Účastnícky poplatok výhradne prostredníctvom faktúry

Program seminára:

1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.)
z pohľadu PO (právnických osôb) s účinnosťou pre rok 2015 v príkladoch
• Zákon č. 333/2014 Z. z. (primeranosť daňového výdavku, lízing, odpisovanie
majetku, predaj majetku, inventarizačné rozdiely, zmarené investície, daňové
výdavky po zaplatení, úprava základu dane závislých osôb, pohľadávky – opravné
položky, odpis, postúpenie, zamestnanecké benefity, členské príspevky, zásoby,
pravidlá nízkej kapitalizácie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a i.)
• Zákon č. 371/2014 Z. z. (odpis pohľadávok a i.)
• Zákon č. 61/2015 Z. z. (zamestnávateľ zapojený do systému duálneho vzdelávania)
• Zákon č. 62/2015 Z. z. (úľava na dani pre prijímateľa investičnej pomoci)
2. Prípady k vybraným oblastiam (daňová licencia, zariadenie na uspokojovanie potrieb
zamestnancov, auto credit a i.)
3. Zmeny zákona o dani z príjmov z pohľadu dane z príjmov PO od 1.1.2016
• Zákon zo dňa 22.9.2015 – zmeny aplikované už pre rok 2015 (záväzky a pohľadávky
• Zákon zo dňa 22.9.2015 – zmeny pre rok 2016 (medzinárodné zdaňovanie, ocenenie
4. Informácie o novelách zákona o dani z príjmov v legislatívnom procese (zákon o športe a i.)
5. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)
v reštrukturalizácii, daňové výdavky po zaplatení, prenajatý majetok, pomerná časť
odpisov pri predaji majetku, rozšírenie výnimiek z platenia daňovej licencie, podiel
zaplatenej dane a i.)
finančného majetku, zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny a i.)

Počas seminára bude poskytnuté občerstvenie – minerálka, káva, čaj a obed