Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Slovenská asociácia malých podnikov
Drieňová 37, 821 02 Bratislava

Vás pozýva dňa 16. mája 2016 o 9.00 hod. – pondelok na seminár

DPH – zmeny od 1. 1.2016 a ich aplikácia do praxe

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com
Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 30,- EUR, ostatní: 40,- EUR
po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra
Program :
• Zmeny v oblasti registrácie platiteľa DPH a väzba na zábezpeku dane pri registrácii
• Zmeny v oblasti dodania tovaru zahraničnou osobou a definícia osoby povinnej platiť daň (zmeny v registrácii zahraničných osôb)
• Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach, dodaní stavby a tovare s montážou
• Zmeny v kontrolnom výkaze
• Zavedenie nového systému (DPH viažuca sa na prijaté a zaplatené platby) – „Cash acounting scheme“
• Zmeny v oblasti nadmerného odpočtu, jeho vrátenie pri oneskorenej registrácii alebo pri skončení registrácie za platiteľa
• Trojstranný obchod a zmeny v trojstrannom obchode
• Pomerné krátenie dane na vstupe pri tovare a službe, ktoré sa používajú súčasne na podnikanie, ako aj na iný účel ako na podnikanie