Seminár – Daň z príjmov PO

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov
Drieňová 37, 821 02 Bratislava,
pobočka Lomonosovova 6, 91701 Trnava
www.samp-msp.sk

Vás pozýva na seminár

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva
a daň z príjmov právnických osôb
za rok 2016

dňa 13.decembra 2016 (utorok) o 8.30 hod.

Lektor: Ing. Mária Dimitrovová, Ing. Jana Turócyová

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 50,- EUR, ostatní: 60,- EUR
Po prihlásení Vám bude zaslaná faktúra

Program:

1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2016
1.1 Zmeny zavedené zákonom o účtovníctve – reálna hodnota
1.2 Zmeny zavedené do Postupov účtovania pre podnikateľov
2. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2016 so zameraním na právnické osoby
3. Mikro, malá, alebo veľká účtovná jednotka
3.1 Overenie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2016
3.2 Prehľad účtovných zásad a metód podľa veľkostných skupín
3.3 Problematika zmien metód pri zmene veľkostných skupín
4. Vybrané okruhy účtovania a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
4.1 Reštrukturalizácia – u dlžníka, u veriteľa
4.2 Podiely na zisku
4.3 Zámenná zmluva
4.4 Finančný prenájmu (lízingu) – predčasné ukončenie – krádež, postúpenie na nového nájomcu

5. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
5.1 Triedenie účtovných dokladov podľa príslušnosti k účtovným obdobiam
5.2 Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania
6. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
− časové rozlíšenie, odložená daň, inventarizačné rozdiely, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, derivátov, opravné položky, rezervy, nevyfakturované dodávky, pohľadávky odhadom, kurzové rozdiely
7. Opravy chýb minulých účtovných období a ich vplyv na základ dane z príjmov
8. Zistenie VH
9. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
– mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení; pohľadávky – opravné položky, odpis; zmarené investície; nezaplatené záväzky; zdanenie luxusu; sponzorské u sponzorovaného, u sponzora; transferové oceňovanie a zmeny v dokumentačnej povinnosti; finančný majetok; daňové odpisy majetku; pravidlá nízkej kapitalizácie; atď.)
10. Umorovanie daňovej straty
11. Odpočet nákladov na výskum a vývoj
12. Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky na daň, účtovanie o dani z príjmov, účtovanie o daňovej licencii
12.1 Účtovanie o preddavkoch na daň z príjmov
12.2 Účtovanie o dani z príjmov, alebo daňovej licencii
13. Zostavenie účtovnej závierky
13.1 Mikro účtovné jednotky (prevodový mostík z malej na mikro ÚJ
13.2 Malé účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na malú ÚJ)
13.3 Veľké účtovné jednotky (prevodový mostík z mikro na veľkú ÚJ, z malej na veľkú ÚJ)
14. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
− overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok
15. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
– povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2016
16. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2017
16.1 Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania
16.2 Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby
17. Diskusia