SNEM SAMP 2017

Dňa 15. júna  2017 sa uskutočnil  16. výročný snem SAMP. Bolo prerokovaná Správa o činnosti za rok 2016/2017, Správa o hospodárení v roku 2016, Návrh rozpočtu na rok 2017 a prebehli voľby prezidenta, prezídia a dozornej rady SAMP. Snem ocenil za aktívnu prácu viacerých členov a spolupracujúce organizácie. Potvrdil prijatie ôsmych kolektívnych členov.
Snemu sa zúčastnili zástupcovia – Únie miest Slovenska, RÚZ, PAS, SAF, ZSPS, SŽK, EU BA, PEVŠ, ZIS, FS SR, ÚPSVaR, veľvyslanectva USA, Americkej obchodnej komory SR.

  • prezident finančnej správy SR Ing. Imrecze vystúpil k závažným otázkam podnikateľského prostredia, vo finančnej a daňovej oblasti k pripravovanému hodnoteniu podnikateľských subjektov, vyzdvihol prácu SAMP a kladne ocenil spoluprácu FS a SAMP.
  • generálna riaditeľka sekcie ÚPSVaR pani Ing. Dubovanová, predniesla informácie o pripravovaných výzvach, projektov s podporou EU a opatrení na zvyšovaní zamestnanosti.

Snemom sa niesla rozsiahla diskusia k podnikateľskému prostrediu a k návrhom opatrení na zlepšenie postavenia MSPaŽ.

Zo Snemu bolo prijaté komuniké.              Komuniké snemu SAMP 15 6 2017

Správu o činnosti nájdete v Menu / Dokumenty.

IMG_20170615_121055 IMG_20170615_102421