Slovenská asociácia malých podnikov

Článok 1

Názov, sídlo a postavenie asociácie

a) Názov združenia: SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV
(ďalej len asociácia)
Skrátený názov: SAMP
V anglickom jazyku: Slovak association of smal enterprises
Skrátený názov: SASE

b) Sídlo asociácie: Drieňová 37 , 821 02 Bratislava
c) Asociácia je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. a ďalších doplňujúcich predpisov.
d) SAMP používa vlastný symbol, ktorým je znak

Článok 2

Cieľ činnosti asociácie

1. Cieľ činnosti asociácie:
a) Napomáhať a presadzovať‘ uplatnenie charty malých podnikov EÚ v podnikateľskom prostredí SR, v tejto súvislosti úzko spolupracoval‘ s orgánmi EÚ, štátnymi orgánmi, i neštátnymi inštitúciami SR
b) Podpora a presadzovanie spoločných oprávnených záujmov malých podnikov s ťažiskovým zameraním do 50 zamestnancov, poskytovanie účinnej pomoci svojim členom pri ich podnikateľskej činnosti, pri ich Úsilí o vysokú prosperitu, zvyšovanie kvality pracovného života a kultúry práce, pri rozvoji ich kvalifikácie a rekvalifikácie ich pracovníkov v súlade s Európskou chartou malých podnikov.
c) Napomôcť vytvoreniu vhodného priestoru pre podnikanie obhajovaním oprávnených
záujmov svojich členov – podnikateľov a malých podnikov. Pomáhať pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže, tak aby malé podniky mali všetky možnosti pre vstup na nové trhy v rámci EÚ. Asociácia je živnostenským spoločenstvom podľa zák. č.106/2002 Zb., úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb.

2. Hlavné formy pôsobnosti asociácie:
a) zastupovanie svojich členov voči ostatným subjektom hospodárskeho a spoločenského života na Slovensku, medzinárodným organizáciám a ďalším subjektom v zahraničí,
b) vytváranie optimálnych podmienok na šírenie informácií pre svojich členov, zovšeobecňovanie skúseností a poznatkov z podnikateľskej činnosti, zo systémov riadenia firiem, pomáhať pri zvyšovaní elektronickej komunikácie malopodnikatel’ského sektora s verejnými orgánmi, tak aby mohli firmy získať rady, podávať žiadosti, daňové priznania alebo získať jednoduché informácie on-line, rýchlejšie a lacnejšie.
c) vypracovanie metodických návodov a odporúčaní, ako aj pomoci pri vypracovaní projektov pre využitie technológií smerom k malým podnikom, ako aj kapacity malých podnikov identifikovať, vybrať a prispôsobiť technológie z pohľadu vytvárania medzi podnikových clu strov (lokálnych produktívnych systémov) a sietí, posilňovania celoeurópskej spolupráce.
d) poriadenie kurzov, seminárov, exkurzií, stáží, výstav,
e) predkladanie návrhov a pripomienok na riešenie oprávnených záujmov svojich členov štátnym a miestnym orgánom.

3.
a) Napomáhať zlepšeniu spolupráce so štátnou správou a informovanosti malých podnikov pri tvorbe legislatívy malého a stredného podnikania v SR.
b) Úzko spolupracovať s ostatnými živnostenskými organizáciami, organizáciami III. sektora, nevládnymi organizáciami a profesijnými organizáciami malého a stredného podnikania v SR a zahraničí.

Článok 3

l. Členstvo v asociácii je dobrovoľné. Členom sa môže stať‘ podnikateľ‘ – fyzická
a právnická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a poslaním asociácie, chce v nej pracovať a zaviaže sa dodržiavať stanovy asociácie.
2. Členstvo v asociácii vzniká na základe rozhodnutia predstavenstva asociácie, dňom zaplatenia zápisného a členského príspevku.
3. Členstvo v asociácii zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím alebo zánikom asociácie.
O vylúčení člena rozhoduje predstavenstvo asociácie.
4. Člen asociácie je oprávnený najmä:
a.) podieľať sa na činnosti asociácie, voliť jej orgány a byť do nich volený,
b.) požadovať ochranu svojich oprávnených záujmov súvisiacich s podnikateľskou
činnosťou a práv súvisiacich s členstvom v asociácii,
c.) splnomocniť iného člena asociácie k zastupovaniu na sneme (splnomocnenie musí byť písomné).

5. Člen asociácie je povinný najmä:
a) uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi,
b) dodržiavať vnútorné predpisy asociácie,
c) chrániť oprávnené záujmy asociácie a jej majetok,
d) finančne prispievať na činnosť asociácie spôsobom stanoveným snemom asociácie.

Článok 4

Orgány asociácie

Orgány asociácie sú:
l. Snem delegátov SAMP
2. Prezídium SAMP
3. Dozorná rada SAMP

Článok 5

Snem delegátov SAMP

l. Snem delegátov Slovenskej asociácie malých podnikov (ďalej len snem):
a) je najvyšším orgánom asociácie,
b) majú právo sa ho zúčastniť všetci členovia alebo delegáti, podľa kľúča určeného prezídiom asociácie,
c) prerokúva návrhy na zmenu stanov asociácie, zásady hospodárenia asociácie, výšku členských príspevkov, hodnotí činnosti asociácie, stanovuje hlavné úlohy, určuje počet členov prezídia asociácie, volí jeho členov a členov dozornej rady asociácie, ktorá má minimálne 3 členov,
d) snem zvoláva prezídium asociácie spravidla raz za dva roky, mimoriadne na základe rozhodnutia prezídia asociácie alebo na žiadosť jednej pätiny členov,
e) snem je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov (delegátov), rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov (delegátov).

Článok 6

Prezídium SAMP

1. Prezídium asociácie (ďalej len prezídium):
a) Je najvyšším orgánom asociácie medzi zasadnutiami snemu a je jeho štatutárnym orgánom, zastupuje asociáciu navonok a je oprávnená konať v jeho mene vo všetkých veciach.
b) Volí zo svojho stredu prezidenta prezídia, dvoch viceprezidentov, tajomníka a hospodára.
c) Zasadá spravidla raz mesačne a je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
d) Na riešenie odborných otázok si môže zriadiť poradné orgány a poveriť ich niektorými potrebnými právomocami.
e) Menuje a odvoláva vedúcich pracovníkov hospodárskych zariadení, ktorých je asociácia zriaďovateľom.

2. Dozorná rada asociácie (ďalej len dozorná rada):
a) vykonáva dohľad nad majetkom a hospodárením asociácie,
b) volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu dozornej rady,
c) zasadá spravidla raz polročne a je schopná uznášať sa 2/3 väčšinou svojich členov
d) predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutí predstavenstva asociácie s poradným hlasom,
e) funkcia člena dozornej rady asociácie je nezlučiteľná s inou funkciou v asociácii.

Článok 7

Prezident SAMP
Prezident SAMP je štatutárnym zástupcom SAMP zastupuje SAMP navonok a rokuje
v jej mene, má podpisové právo. Právne úkony, pri ktorých je predpísaná písomná forma, nadobúdajú platnosť jeho podpisom. V jeho neprítomnosti ho zastupuje viceprezident alebo iný poverený člen prezídia SAMP.
Prezident SAMP
a) riadi činnosť SAMP, jeho prezídia a sekretariátu
b) prostredníctvom sekretariátu zabezpečuje plnenie úloh organizačného charakteru
c) rozhoduje o opatreniach, ktoré neznesú odklad. O takto vykonaných opatreniach informuje prezídium SAMP
d) zvoláva zasadanie prezídia SAMP a predsedá mu
e) prijíma do pracovného pomeru pracovníkov sekretariátu SAMP so súhlasom prezídia SAMP.

Článok 8

Viceprezident SAMP
Viceprezident SAMP zastupuje a preberá všetky právomoci prezidenta SAMP v čase jeho neprítomnosti, alebo v čase poverenia prezidentom.

Článok 9

Dozorná rada SAMP
Dozorná rada asociácie (ďalej len dozorná rada):
a) vykonáva dohľad nad majetkom a hospodárením asociácie,
b) volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu dozornej rady,
c) zasadá spravidla raz polročne a je schopná uznášať sa 2/3 väčšinou svoj ich členov
d) predseda dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutí prezídia asociácie s poradným hlasom,
e) funkcia člena dozornej rady asociácie je nezlučiteľné s inou funkciou v asociácii.

Článok 10

Organizačné jednotky asociácie
1. Podrobnosti o organizácii a činnosti odborných a regionálnych sekcií asociácie stanoví prezídium v súvislosti s rozhodnutím o ich vytvorení
2. Odborné a regionálne sekcie asociácie môžu konať menom asociácie v rozsahu stanovenom prezídiom.

Článok 11

Zásady hospodárenia asociácie

l. Asociácia hospodári so svojim majetkom, ktorého zdrojom sú najmä:
a) zápisné
b) príspevky členov asociácie platené na základe rozhodnutia snemu,
c) dary a iné plnenie fyzických a právnických osôb,
d) zisk z podnikateľskej činnosti asociácie.
2. Asociácia hospodári na základe rozpočtu, ktorého návrh zostavuje prezídium, schvaľuje snem alebo na základe jeho splnomocnenia prezídium.
3. Dokumenty finančného charakteru podpisujú členovia prezídia.
4. Priebežné plnenie rozpočtu asociácie a ročná účtovná uzávierka podliehajú preskúmaniu dozornou radou.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

l. Asociácia zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne snem 2/3 väčšinou pri nadpolovičnej účasti členov (delegátov),
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR podľa § 12 zák. 83/1990 Zb.
2. V prípade zániku asociácie a po vysporiadaní záväzkov a povinností asociácie voči tretím osobám, bude jej majetok rozdelený rovnakým dielom medzi tých členov asociácie, ktorí sú v okamihu zániku registrovaní ako členovia asociácie.
3. Stanovy boli schválené na zakladajúcom zasadnutí snemu SAMP dňa…
4. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a sú záväzné pre všetky orgány SAMP.