Úvodné ustanovenie

Táto dohoda sa uzatvára na základe dobrovoľnosti a po vzájomnej dohode zmluvných strán. Je založená na princípoch vzájomnej výhodnosti a podnetom je spoločenská potreba zlepšenia úrovne manažmentu a logistiky malých a stredných podnikateľov v procese približovania sa k štandardom Európskej únie a potreba prepojenia vzdelávania s praxou.

Čl. I. Zmluvné strany

 1. Slovenská asociácia malých podnikov (ďalej len “SAMP”), Drieňová 37, 821 02 Bratislava zastúpená: Ing. Vladimírom Sirotkom, PhD, prezident SAMP IČO: 36065161
 2. Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len “EU”), Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
  zastúpená: prof. Ing. Vojtechom Kollárom, PhD., rektorom EU IČO: 399 957 (ďalej len “zmluvné strany”)

Čl. II. Predmet, účel a cieľ spolupráce

 1. Predmetom tejto dohody je rámcová úprava vzťahov medzi SAMP a EU pri vzájomnej spolupráci s osobitným zreteľom na všestranné poskytovanie vzájomnej pomoci cieľovo orientovanej do oblasti pôsobnosti zmluvných strán za účelom kvalifikovanejšieho, efektívnejšieho a rýchlejšieho, vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločného záujmu. Zároveň však zmluvné strany neobmedzuje pri spolupráci s tretími stranami.
 2. Zmluvné strany prejavujú vôľu z vlastnej iniciatívy a na spoločný prospech spolupracovať pri zabezpečovaní úloh oboch zmluvných strán vo vymedzených oblastiach a vo formách na základe vzájomnej výhodnosti, prospechu a podpore partnerských vzťahoch.

Čl. III. Oblasti a formy spolupráce

 1. SAMP a EU si navzájom poskytnú konzultácie pri pripomienkovom konaní legislatívnych návrhov vlády z oblasti malých a stredných podnikov.
 2. Medzi SAMP a EU sa budú udržiavať odborné, profesné a personálne kontakty v záujme obohatenia pedagogického procesu ako aj činnosti SAMP.
 3. Zástupcovia SAMP na dožiadanie EU podľa profesnej odbornosti môžu byť zapojení do pedagogického procesu v súlade s potrebami jednotlivých fakúlt.
 4. Odborníci SAMP podľa osobitného programu EU môžu uskutočniť pre učiteľov a doktorandov fakúlt EU konzultácie podľa profesného zamerania.
 5. SAMP bude v súlade so svojou pôsobnosťou spolupôsobiť pri organizovaní odborných stáží, pri vypracovávaní diplomových prác študentov vo vybraných malých podnikoch, prípadne posudzovať takéto práce formou oponentúry.
 6. Zástupcovia EU budú podľa potreby a na dožiadanie SAMP zapájaní do prípravy podkladov a koncepčných materiálov k riešeniu problémov malých a stredných podnikov.
 7. Zástupcovia EU budú podľa potreby a na dožiadanie SAMP zapájaní do lektorskej činnosti v rámci seminárov, konferencií a školení organizovaných SAMP pre malé a stredné podniky.
 8. SAMP a EU budú spoločne vykonávať vzdelávaciu, poradenskú a expertíznu činnosť podľa požiadaviek malých a stredných podnikov.
 9. SAMP a EU sa budú spoločne uchádzať o granty na podporu malých a stredných podnikov.

Čl. IV Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvné strany si dohodnú plán spolupráce na obdobie jedného kalendárneho roka. Vyhodnocovanie plánu spolupráce, resp. riešenie konkrétnych otázok a aktualizovanie spolupráce budú realizovať splnomocnené osoby oboch strán v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 2. Za EU bude gestorom spolupráce Katedra podnikovohospodárska z Fakulty podnikového manažmentu.
 3. Organizačným garantom spolupráce za KPH budú doc. Ing. Alena Chodasová, CSc a Ing. Daniela Rybárová.
 4. Zmluvné strany zaručujú ochranu informácií získaných v priebehu spolupráce. Táto povinnosť platí aj po ukončení účinnosti tejto dohody. Informácie získané v priebehu spolupráce sa nesmú používať v neprospech druhej strany i po skončení spolupráce.
 5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú tretej osobe také informácie, ktoré vyžadujú vopred dohodnutý písomný súhlas druhej strany.
 6. Túto dohodu je možné dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.
 7. Výdavky, ktoré vzniknú zmluvným stranám pri plnení tejto dohody, budú rozdelené medzi zmluvnými stranami na základe vopred dohodnutých a zmluvnými stranami odsúhlasených podmienok.
 8. Vyhodnotenia zmluvných vzťahov sa budú prerokovávať na spoločných stretnutiach v zmysle bodu 1. tohoto článku, spravidla 1 x ročne. V prípade potreby prerokovať naliehavé a aktuálne problémy dotýkajúce sa zmluvných strán, budú organizované stretnutia zástupcov bezodkladne.

Čl. V. Doba spolupráce

 1. Dohoda o partnerskej spolupráci je uzatvorená na dobu neurčitú.
 2. Nedodržanie dohodnutých plnení môže byť dôvodom na odstúpenie ktorejkoľvek zo strán od tejto dohody.
 3. Zmluvné strany môžu uvedenú zmluvu ukončiť písomnou dohodou ku ktorémukoľvek dňu alebo písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je 6 mesiacov a táto začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

 1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
 2. Dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane tri rovnopisy.
……………………………………………… …………………………………………………
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. Ing. Vladimír Sirotka, PhD.
rektor Ekonomickej univerzity prezident SAMP