Dotazníkový prieskum

Fotografia k TS

Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií

Dotazníkový prieskum – tlačová správa

Dotazník

Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale predovšetkým na to, čo je potrebné podľa podnikateľov v týchto  oblastiach zmeniť. Prax totiž ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Jedným z výstupov prieskumu by mala byť aj informácia o tom, koľko investujú firmy na Slovensku do inovácií.

Predmetom rokovania pracovnej skupiny pre stratégiu VEV dňa 17.10.2018 bola aj problematika priebežného hodnotenia spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti podpory exportu. Na tomto rokovaní  SIEA prezentovala pripravený dotazník k pripravovanému prieskumu a bolo zrealizované aj testovacie vypĺňanie dotazníka pre deklarovanie časovej náročnosti jeho vyplnenia. Na základe prezentácie dotazníka boli prijaté závery, podľa ktorých PS uložila členom PS zastupujúcich podnikateľské združenia a asociácie, aby pri realizácii dotazníka zabezpečili aktivizáciu svojich členov v podobnom  rozsahu, aký bol dosiahnutý pri tvorbe domén RIS3.

 

SIEA je pripravená zahájiť uvedený prieskum. Dotazník je prístupný cez link: https://inovujme.checkboxonline.com/export.aspx Aktuálny vývoj potvrdzuje, že inovačná výkonnosť firiem je z hľadiska ich konkurencieschopnosti na exportných trhoch veľmi dôležitá. Od dotazníkového prieskumu sa okrem iného očakáva odpoveď na otázku, koľko investujú firmy do inovácií. Následná podpora exportu by mala byť previazaná s podporou inovácií a v súlade s doménovými platformami RIS3. Získané informácie môžu pomôcť aj pri ďalšej aktualizácii RIS3.