Cezhraničná spolupráca s Maďarskom

Dňa 20.8.2011 oslovil p. Zoltán Rácz z SKC – Consulting, Budapešť, Maďarsko prezidenta SAMP s návrhom na spoluprácu v rámci projektu Slovakian – Hungarian Territorial Cooperation Programme (http:www.husk-cbc.eu.sk). Ide o program cezhraničnej spolupráce so 4. prioritami.

Prezident SAMP vo svojej odpovedi dňa 14.9.2011 potvrdil záujem o spoluprácu v Prioritách 1.1.1 a 2.1.1.

V nadväznosti na uvedené navrhol p. Rácz stretnutie v Štúrove, ktorého sa zúčastní aj p. Mokoš, riaditeľ RK Štúrovo.

Stretnutie, na ktorom sa z maďarskej strany zúčastnili páni Zoltán Rácz, Roland Gelencsér a András Somos, zo slovenskej strany za SAMP Ing. Sirotka, CSc. a Ing. Karol Stráňai a za RK Štúrovo p. Mokos sa uskutočnilo dňa 26.9.2011 v Štúrove. Bolo dohodnuté, že vedúcou organizáciou, ktorá predloží projekt bude SKC – Consulting, Budapešť. SAMP a prípadne RK Štúrovo budú partneri.

SKC – Consulting, Budapešť zašle slovenskej strany svoje požiadavky na spracovanie projektu, ktoré je potrebné spracovať za slovenskú stranu.

Dňa 7.10.2011 sa uskutočnilo v Bratislave ďalšie rokovanie s maďarskou stranou, na ktorom sa dohodol postup prác pri príprave projektu.

Slovenská strana vypracovala podklady pre formulár Application form a aj potrebné doplňujúce údaje o SAMP a zaslala maďarskej strane dňa 19.10.2011. Vypracovaný projekt mala maďarská strana predložiť elektronickou formou do 21.10.2011 a písomnou formou do 28.10.2001. V utorok dňa 25. 10.2011 poslala SAMP kuriérom do Budapešti aj podpísanú dohodu o spolupráci.