vsirotka

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov

Je členom Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedeckej rady Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Založil a doteraz aktívne pôsobí v Slovenskom cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu a vo funkcii prezidenta Slovenskej asociácie malých podnikov.

Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave a Vedeckú ašpirantúru na Ekonomickej Univerzite v Bratislave.

Pracoval ako hlavný projektant Ústavu systémového inžinierstva priemyslu na Slovensku a riešiteľ integrovaného informačného a riadiaceho systému priemyselného podniku.           Ako vedúci útvaru rozvoja systému riadenia a VT Naftového a plynárenského priemyslu sa podieľal na riešení riadiaceho systému koncernu a automatizácie plynárenskej sústavy.

V súčasnosti podniká a je riaditeľom spoločnosti Actoris System, poradenského podnikateľského strediska PHARE so zameraním na ekonomiku, dane, živnostenské podnikanie a manažment malých a stredných firiem.

V r. 2000 -2002 bol vedúcim tímu domácich expertov daňovej reformy a je autorom koncepcie rovnej dane v SR.

Členstvo v profesijných organizáciách

 • Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov a predseda Slovenského  cechu informatiky, účtovníctva a manažmentu.
 • Vedúci a realizátor projektu International Labor Office Geneva v SR (1990 – 1994): “Zo zamestnania do podnikania”, “Práca a podnikanie žien“, “Rodinné podnikanie” .
 • Autor peňažného denníka a metodiky jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov
 • Realizátor Projektu PHARE „Národný program vzdelávania MSP“.
 • Realizátor Projektu PHARE – Palmif, “Inkubátor”, Podnikateľské   poradenské stredisko.
 • Dlhodobá spolupráca s Úradmi práce v SR pri rekvalifikačných projektoch – akreditácia Ministerstva školstva SR na 15 predmetov.
 • Vedúci riešiteľského tímu SR v projekte Phare “Technická   Asistencia, Štátna politika podpory MSP v SR a zjednodušenie súčasného spôsobu platieb dane z príjmu, zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia“.
 • Autor „Rovnej dane“.
 • Autor systému Živnostenské licencie“.
 • Realizátor projektu Phare SR“Spin-off”, napojenie MSP na veľké investujúce korporácie).
 • Realizátor vzdelávacej časti v oblasti IKT zručnosti v projekte „Skarabeus“ z  ESF, realizovaný Trnavským samosprávnym krajom pre učiteľov, jazykárov stredných škôl TSK.
 • Realizátor projektu z grandu MDPT SR, IT praktikum „práca s PC“.
 • Externé prednášanie na Ekonomickej univerzite Bratislava, Obchodná fakulta a Fakulta manažmentu.
 • Prednášky v Centre ďalšieho vzdelávania EU.
 • Projektový manažér a lektor Slovenskej asociácie malých podnikov v projekte ESF „Zavedenie certifikácie pre rovnosť príležitostí a podporu vzdelávania“.
 • Projektový manažér Slovenskej asociácie malých podnikov v projekte „Otvorená   škola“.
 • Člen odbornej skupiny pre daňovú problematiku pri MF SR.
 • Člen metodického orgánu predreferendovej kampane o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
 • Člen Rady vlády SR pre Malé a stredné podnikanie (1998-2000).
 • Člen dozornej rady NARMSP SR.
 • Člen Mestského zastupiteľstva Bratislava (1990 – 1994), Predseda podnikateľskej   komisie.
 • Člen Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Ružinov (1990 – 2002), člen finančnej komisie.
 • Člen prípravného výboru pre daňové zákony na MF SR (u št. taj. Podstránskeho).
 • Člen výboru pre vstup SR do EÚ ( u podpredsedu Vlády SR, p.Czáky).
 • Člen odbornej skupiny pre daňovú problematiku pri MF SR.
 • Autor publikácie zavedenia € u MSP 2008.

 Publikačná činnosť:  

 • Autor profesijných publikácií (17 brožúr) pre MSP, Actoris System, Bratislava, 1994 Autor metodiky jednoduchého účtovníctva a peňažného denníka, Actoris System, Bratislava, 1994.
 • Autor publikácie “Skúste podnikať”, NADSME, Bratislava.
 • Autor metodickej príručky pre       Spin-Off Program”, Bratislava, NADSME SR.
 • „Technická asistencia pre Štátnu politiku podpory malého a stredného podnikania v Slovenskej republike na obdobie 2002 – 2005 a zjednodušenie súčasného spôsobu platieb dane z príjmu, zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia.
 • Štátna politika podpory MSP v SR na obdobie 2002 – 2005, NADSME, Bratislava.
 • Spoluautor (Fetisová, Vlachynský, Sirotka) „Financie malých a stredných podnikov“.
 • Autor metodickej príručky pre školenie odborne spôsobilých osôb pre verejné   obstarávanie, Bratislava.
 • Autor metodickej príručky pre MSP pre prechod na Euro menu 2008.
 • „Štart k podnikateľskej činnosti“, Živnostenské podnikanie“, „Štart k podnikateľskej činnosti“, Štartovací kapitál“, Základy ekonomiky, účtovníctva a daní“, „Personalistika a riadenie malej firmy“, Manažment a marketing malej firmy“
 • Viaceré odborné články v masmédiách.

 

Orgány asociácie

 1. Snem delegátov SAMP
 2. Prezídium SAMP
 3. Dozorná rada SAMP

Prezídium SAMP
Ing. Peter Andrišin
Baranovičová Zuzana
Ing. Eva Drozdová
Ing. Milan Hruška
Ing. Vendelín Iro
Ing. Ivan Krechňák
Ing. Miroslav Majtáz
Ing. Dušan Sirotka
Ing. Viera Vašicová
Ing. Otília Sandtnerová

Rozšírené Prezídium:
Ing. Miloslav Dekánek
Doc. Ing. Branislav Jelenčík MBA
Ing. Michal Kráľ

Dozorná rada SAMP:
Červenková Zuzana
Jana Hozzánová
Ladislav Melčický

Sekretariát:
Mgr. Lenka Janoková

 

 

 Zastúpenie SAMP v inštitúciách verejnej správy

V uplynulom období sme získali významné zastúpenia našich členov v poradných a riadiacich orgánoch štátnej a verejnej správy, v poradných  orgánoch Národnej rady SR a významných škôl. Na výrazné zastúpenie našich delegátov mal zaiste vplyv aj zvyšujúci sa vplyv, preukázaná odbornosť a systematická práca SAMP očas celých uplynulých rokov, čo kladne hodnotili aj viaceré uvedené inštitúcie.

Zastúpenie SAMP v poradných a riadiacich orgánoch štátnej správy:

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície u predsedu vlády SR.                                                                  V Rade pôsobí delegovaný zástupca  SAMP, prezident SAMP,                                                                                                  Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MZVaEZ SR                                                                           V Rade pôsobí delegovaný zástupca  SAMP, člen pracovnej skupiny Prezídia SAMP,                                                         Mgr. Michal Kráľ.

Rada vlády SR pre podporu exportu a investície na MH SR                                                                                       V Rade  pôsobí delegovaný zástupca  SAMP, člen Prezídia SAMP,                                                                                         Ing. Vendelín Iro.

Pracovná skupina pre podnikateľské prostredie MH SR                                                                                    V Pracovnej skupine pôsobí                                                                                                                                                            Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina MPSVaR SR pre otázky BOZP                                                                                                             V Pracovnej skupine pôsobí delegovaný zástupca SAMP, člen Pracovnej   skupiny   Prezídia SAMP,                                Ing. Miroslav Majtáz.

Konzultačná rada prezidenta Finančnej správy SR                                                                                                          V Rade pôsobí delegovaný zástupca  SAMP, prezident SAMP,                                                                                                 Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina MŠMŠ                                                                                                                                                     V Pracovnej skupine pôsobí delegovaný zástupca SAMP, člen Pracovnej   skupiny    Prezídia SAMP,                             doc. Ing. Branislav Jelenčík ArtD.

Politika súdržnosti u podpredsedu vlády SR pre informatiku                                                                                  Navrhnutý zástupca SAMP,                                                                                                                                                                  Ing. Miloslav Dekánek.

Zastúpenie SAMP v poradných  orgánoch Národnej rady SR:

Pracovná skupina výboru NR SR pre hospodárske záležitosti pre energetiku,                                            Delegovaný zástupca  SAMP, člen pracovnej skupiny prezídia SAMP,                                                                                           Ing. Ivan Krchňák.

Pracovná skupina výboru NR SR pre hospodárske záležitosti pre podnikateľské prostredie.         Delegovaný zástupca  SAMP, prezident SAMP,                                                                                                                         Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Pracovná skupina európskej komisie „Taxes on single market“:                                                                                 Ing. Vladimír Sirotka, CSc.                                                                                                                                                       Ing. Peter Andrišin

Zastúpenie v akademickom prostredí:

Vedecká rada Ekonomickej univerzity Bratislava                                                                                                          Člen Vedeckej rady  Ing. Vladimír Sirotka, CSc.