SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV (SAMP) je organizácia, zastupujúca malých podnikateľov a jej vznik bol iniciovaný Európskou chartou malých podnikov. Svoju činnosť orientuje na priestor malých a stredných podnikateľov, s ťažiskom na živnostníkov, Samostatne zárobkovo činné osoby, podniky do 50 zamestnancov a rodinné podniky.

Asociácia je registrovaná Ministerstvom vnútra SR 7.6.2002 a je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Činnosť:

  1. Napomáha a presadzuje uplatnenie Európskej charty malých podnikov v podnikateľskom prostredí SR, úzko spolupracuje s orgánmi EÚ v tejto oblasti a úzko spolupracuje so štátnymi orgánmi i neštátnymi inštitúciami SR.
  2. Napomáha presadzovať podnikateľskom spoločné oprávnené záujmy podnikateľov, poskytuje účinnú pomoc svojím členom pri ich podnikateľskej činnosti, pri ich úsilí o vysokú prosperitu, pri rozvoji ich kvalifikácie a rekvalifikácie ich pracovníkov.
  3. Napomáha vytvoreniu vhodného priestoru pre podnikanie obhajovaním oprávnených záujmov svojich členov – podnikateľov.

Hlavné formy pôsobnosti asociácie:

  1. Zastupuje svojich členov voči ostatným subjektom hospodárskeho a spoločenského života na Slovensku, medzinárodným organizáciám a ďalším subjektom v zahraničí.
  2. Vytvára optimálne podmienky na šírenie informácií pre svojich členov, zovšeobecňuje skúsenosti a poznatky z podnikateľskej činnosti a zo systémov riadenia firiem.
  3. Vypracováva metodické návody a odporúčania.
  4. Usporadúva kurzy, semináre, exkurzie, stáže a výstavy.
  5. Predkladá návrhy a pripomienky na riešenie oprávnených záujmov svojich členov štátnym a miestnym orgánom.
  6. Zabezpečuje pripomienkové konanie k návrhom legislatívnych noriem, najmä z pohľadu MSP.

Partneri

Partnerstvo s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave
Partnerstvo s Národnou bankou Slovenska

Memorandá o spolupráci:

Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR
Paneurópska vysoká škola Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave
Finančné riaditeľstvo SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislavský samosprávny kraj
Úrad na ochranu osobných údajov
Asociácia poskytovateľov hospodárskych informácii
Academia Istropolitana Nova