Podpísanie zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)

Finančná správa
Finančná správa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Podpísanie zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)

BRATISLAVA – 24. 1. 2014: Od 1. januára 2014 musia platitelia dane podávať daňové priznania a komunikovať s finančnou správou len elektronicky. V rámci komunikácie je možné použiť aj občiansky preukaz, ktorý po novom vydávajú aj so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).
Po¬mo¬cou ZEP mož¬no elek¬tro¬nic¬ky reali¬zo¬vať úko¬ny, kto¬ré by si inak vyžadovali pí¬som¬nú for¬mu a
vlas¬tnoruč¬ný pod¬pis. ZEP túto písomnú formu plnohodnotne nah¬rá¬dza.

Ak má podnikateľ nový certifikát a chce poslať elektronicky dokumenty prostredníctvom certifikátu ZEP, musí zrealizovať prvotné prihlásenie do osobnej internetovej zóny (OIZ) cez certifikát ZEP. Po prihlásení môže dokumenty podávať aj podpisovať so zaručeným elektronickým podpisom. Následne počas doby platnosti tohto certifikátu ZEP sa môže prihlasovať do OIZ cez ID a heslo alebo cez tento ZEP.

Prvotné prihlásenie je nevyhnuté zrealizovať vždy prostredníctvom nového kvalifikovaného podpisového certifikátu (ZEP) pre účely elektronického podpisovania a podávania dokumentov s využitím tohto ZEP. Ak platiteľovi DPH skončí platnosť tohto ZEP a získa nový certifikát, musí celý postup prvotného prihlásenia cez nový ZEP do OIZ realizovať odznova.

V prípade, že podnikateľ o vydanie kvalifikovaného certifikátu nepožiadal pri vydaní eID karty, môže o aktiváciu tejto funkcie požiadať kedykoľvek počas platnosti občianskeho preukazu. Zaručený elektronický podpis už obsahujú aj občianske preukazy vydané po 2. decembri 2013.

Informácie k podávaniu dokumentov a podrobný návod nájdete aj na:
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Aktualne_informacie/Postup_podavania_DP_so_ZEP.pdf