TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE 18.6.2015

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov  Drieňová 37, 821 02 Bratislava,
pobočka Lomonosovova 6, 91701 Trnava

Vás pozýva dňa 18. júna 2015 o 9.00 hod. – štvrtok na seminár

                               TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

Lektori: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Ing. Vladimír Ozimý

Miesto konania: Trnava, Hotel Prestige, Sladovnícka 15

Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097, e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com
Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 35,- EUR, ostatní: 60,- EUR
Účastnícky poplatok výhradne prostredníctvom faktúry

Program
• Vymedzenie závislých osôb (ekonomické, personálne a inak prepojené osoby) z pohľadu zákona o dani z príjmov
• Určenie priameho / nepriameho majetkového podielu
• Príklady na závislé osoby, príklady na transakcie uskutočňované medzi závislými osobami a posúdenie významnosti týchto vzájomných transakcií
• Osobitný vzťah platiteľa DPH k inému platiteľovi DPH dodávajúcemu tovar alebo službu z pohľadu zákona dani z pridanej hodnoty a vplyv na určenie základu DPH pri vzájomných transakciách
• Rozdiely vo vymedzení závislých osôb z pohľadu zákona o dani z príjmov a prepojených osôb na účely zákona o účtovníctve
• Zohľadnenie transakcií uskutočňovaných medzi závislými osobami pri výpočte a úprave základu dane z príjmov
• Metódy na zistenie rozdielov v cenách uplatňovaných medzi závislými osobami a v nezávislých transakciách
• Tradičné transakčné metódy a vhodnosť ich aplikácie na jednotlivé transakcie medzi závislými osobami (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja a metóda zvýšených nákladov)
• Ziskové metódy a vhodnosť ich aplikácie na jednotlivé transakcie medzi závislými osobami (metóda delenia zisku, metóda čistého obchodného rozpätia)
• Dokumentácia k transferovému oceňovaniu a povinnosť jej vedenia
• Usmernenia MF SR a FR SR týkajúce sa transferovej dokumentácie a transferového oceňovania transakcií medzi závislými osobami
• Rozsah, obsah, štruktúra a jazyk dokumentácie k transferovému oceňovaniu
• Rozsah a obsah dokumentácie k transferovému oceňovaniu v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky
• Funkčná a riziková analýza profilu spoločnosti za účelom výberu správnej metódy
transferového oceňovania
• Porovnateľnosť vzájomných transakcií (vplyv zmluvných podmienok, obchodnej a marketingovej stratégie a ekonomického prostredia na stanovenie ceny a dosahovanie zisku)
• Zdroje porovnateľnosti vzájomných transakcií s cieľom uplatňovania nezávislých cien a ichpoužitie
• Vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu
• Diskusia
Počas seminára bude podávaná minerálka, káva, čaj a obed