Konzultácie na MF SR

24.8.2016 rokovanie na MF SR k legislatíve

Zúčastnili sme sa konzultácií o paušálnych výdavkoch na MF SR . Našu organizáciu zastupovali
Ing. Vladimír Sirotka,CSc, a Bc. Katarína Danajovičová. Predniesli sme naše návrhy legislatívnych zmien a to hlavne :

1. Navrhli sme zrušiť daňové licencie Právnických osôb
2. Paušálne výdavky (PV) : limit na uplatnenie PV rozšíriť zo stávajúcich 40% na 60 % a uplatniť do sumy príjmov 49 790,- € ročne. PV rozšíriť aj na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku. Zvýšiť min. sumu 5040 € ročne na 30 000,- €.
3. Neodporučili sme zavedenie novej dane z príjmu z dividend. Ak je potrebné ju zaviesť, tak maximálne 5-10%
a iba formou zrážkovej dane pod príjmom podľa §7 zákona o dane z príjmu, aby dividendy nepodliehali aj odvodom   do SP, ZP.
4. Navrhli sme uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka na všetky druhy príjmov rovnako.

5. Dohovorili sme sa na pracovnom stretnutí, pokračovanie v práci na systémoch „Živnostenské licencie“ a „Rodinné zdaňovanie“.

6. Navrhli sme, začať v rámci predsedníctva SR v RE diskusiu k zjednocovaniu postupov stanovenia VZ priamych a nepriamych daní v krajinách EÚ.
7. Navrhli sme všeobecné uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti (DPH).
8. Navrhli sme zvýšiť hranici krátkodobého majetku na 5000 € a odpisy vrátiť na max. 20 rokov.

Poradný orgán ministra: Navrhli sme nášho reprezentanta: Bc. Katarínu Danajovičovú