Tlačová správa Podmienky darovania 2 % z daní

image001Tlačová správa

Podmienky darovania 2 % z daní

Bratislava – 12. 02. 2014: Do 17. februára 2014 môžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane, a tie poukázať neziskovým organizáciám alebo nadáciám.

Každý, kto podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 a je oprávnený vyhlásiť priamo v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (ďalej len „prijímateľ“). 3 % môže darovať daňovník, ktorý v roku 2013 odpracoval najmenej 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve) a predloží o tom písomné potvrdenie.

Zamestnanec, ktorý si nerobí daňové priznanie sám, ale spracuje ho za neho jeho zamestnávateľ, predkladá daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane. V ňom uvedie, ktorej neziskovej organizácii máme peniaze poslať. Vyhlásenie s prílohami zamestnanec predkladá daňovému úradu do 30. apríla 2014.

Novinky z novely zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2014, ktoré budú platiť už v tomto roku:

• Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
• Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, ak je daňovníkom fyzická osoba a 8 eur pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba.
• Podiel zaplatenej dane už nie je možné poskytnúť prijímateľovi, ktorým je Protidrogový fond.
• Ak vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane je chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote (aj naďalej platí, že ak vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne automaticky, t.j. v tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela). Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný.
• Postupné znižovanie percenta poukazovaného podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby na osobitné účely sa odkladá, tzn. daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie končí do 31. decembra 2014, bude oprávnený naďalej poukazovať 2 % podiel zaplatenej dane.

Vyplnené daňové priznanie a v ňom vyplnené a podpísané vyhlásenie doručí daňovník miestne príslušnému daňovému úradu do 31.3.2014. Ak má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na podanie vyhlásenia.
image004