Stretnutie Prezídia SAMP

Dnes dňa 26. mája 2017 sa uskutočnilo v sídle SAMP stretnutie Prezídia SAMP.

Na stretnutí sa rokovalo o nasledovný bodov programu:

  1. Príprava snemu
  2. Výzva na prekladanie ŽoNFP
  3. Akreditačné školenia SAMP
  4. Menorandum o porozumení, spolupráci s Paneurópskou vysokou školou
  5. Záver – rôzne, diskusia

      1. Prezídium schválilo všetky body prípravy Snemu SAMP:

a) hospodársky výsledok SAMP za rok 2016 / návrh rozpočtu na rok 2017
V roku 2017 sa SAMP zaeviduje ako príjemca darovania 2% daní
b) správa o činnosti
Pripraviť na snem SAMP aj ocenenia aktívnym členom SAMP.
c) stanovenie termínu Snemu SAMP
Prezídium SAMP schválilo termín Snemu SAMP na štvrtok 15. júna 2017 o 9,30 hod. v sídle SAMP.
Pozvánky na Snem SAMP sa spracujú a zašlú pondelok 29.mája 2017.
d) program, komisia, hostia Snemu SAMP
Prezídium SAMP schválilo program, scenár, komisie a pozývaných hostí na snem SAMP.

      2.Bola prerokovaná možnosť zapojenia do grantových výziev.

      3.Bola ustanovená pracovná skupina na dopracovanie vzdelávacieho programu v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava.

     4. Bolo odsúhlasené Memorandum o porozumení a spolupráci s Paneurópskou vysokou školou.