Vyjadrenie pre TASR elektronizácia a kontrolne výkazy DPH

logo-samp-maleV zásade vítame a podporujeme možnosti elektronickej komunikácie v oblasti verejnej a finančnej správy.
Na sekretariát SAMP dostávame veľa pripomienok, podnetov na fungovanie e-portálu a veľa sťažností. Z viacerých problémov možno uviesť : nezobrazuje sa potvrdenie o odoslaní dokumentu (zobrazí sa systémová chyba), pri žiadosti o prehľad histórie o odoslaných dokumentov sa tento nezobrazí a u odosielateľa vzniknú obavy a stres, či sa doklad vôbec odoslal. Napr. aj u dani z motorových vozidiel.
K DPH: Kontrolný výkaz k DPH vyžaduje až 9 rôznych triedení došlých aj vyšlých faktúr aj iných daňových dokladov, čo je pracné a zložité. Pri spracovávaní účtovníctva viacerých firiem externou účtovníčkou, čo je u malých podnikov bežné, spracováva veľa dokladov naraz, ktoré majú rôznu štruktúru, na rôznych miestach je umiestnené IČO, čísla faktúr , variabilný symbol, cena apod. Rovnako číslo faktúry (číselník) sa uvádza v rôznych štruktúrach. Účtárka to hľadá pri každom doklade inde a toto vedie k nechcenej, neúmyselnej formálnej chybovosti, za čo však hrozia vysoké pokuty až do výšky 40 000 eur (!), čo je pre malé podniky likvidačné a účtovné jednotky sa dostavajú do administratívneho, účtovného časového a daňového stresu.
Určite by pomohla formalizácia dokladov (mali sme napr. jednotné formulár faktúr, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a pod.), nevidíme v tom problém, rovnako štruktúra číselníkov, dátumov a pod.
K DP: Tlačené tlačiva na dań z príjmu su k dispozícii, ale boli až koncom januára a začiatkom februára. Toto oneskorenie Finančná správa zdôvodnila oneskoreným schválením poslancami v NR SR. Podnikatelia ale chceli podať daňové priznanie už aj v tomto termíne. Zároveň však, až v prvej polovici februára majú byť nové tlačiva zapracované aj v osobnej internetovej elektronickej zóne každého, kto sa zaregistruje na elektr. komunikáciu. Máme za to, že zavedeniu povinnej el. komunikácie pre platiteľov DPH a nových tlačív daňového priznania mala predchádzať intenzívna príprava najmä v oblasti prípravy systému ako takého a tiež informačná kampaň a inštruktáž najmä v priestore MSP, zvlášť u malých podnikov a účtovníkov. ( pozn. pri zavedení Eura napr. SAMP vykonala cca 54 odborných seminárov po celom Slovensku a máme za to, že aj vďaka tomu bol prechod na Euro u MSP vcelku bezproblémový). K tomu je ale potrebná komunikácia a splupráca so sektorom malých podnikov. SAMP by takúto spoluprácu len privítala.
S pozdravom
Ing. Vladimír Sirotka prezident SAMP