Ako podporovať rodinu v 21. storočí

Dňa 13.mája 2015 sa konala konferencia,“ Ako podporovať rodinu v 21 storočí.“ pod záštitou podpredsedníčky Národnej rady SR Eriky Jurinovej.

Za SAMP sa na konferencií zúčastnili  Ing. Eva Drozdová ,Ing. Peter Andrišin a Ing. Vladimír Sirotka , ktorý predniesol príspevok na tému „Rodinné podnikanie, zamestnanie a dane.“ Príspevok obsahoval:

 

– Koncepčný návrh zavedenia nového systému rodinného zdaňovania, kde by rodina bola subjektom daňového práva ako „Rodinný podnik„. Výrazne by sa zjednodušilo účtovníctvo, vnútropodnikové vzťahy a uľahčilo by sa podnikanie rodiny ako celku. Tento systém presadzujeme od r. 2012.

Východiskové atribúty:
1. Rodina by sa mala stať subjektom daňového práva. Okruh rodiny by definoval konateľ rodiny, bola by chápaná ako „Rodinný podnik“.
2. Daňový subjekt „R“ by sa obecne vzťahoval na členov rodiny
s právom spoluúčasti na majetku ( rodičia, deti, ich deti, potomkovia v priamom rade).
3. Pojem rodinného daňového subjektu by sa vzťahoval a bolo by ho možné aplikovať aj na neúplnú rodinu, bezdetnú rodinu, rodinu s osvojením.
4. Daňovníkom by bola rodina ako celok, splnením daňovej povinnosti rodiny ba bola splnená daňová povinnosť aj jej členov.
5. Pri príjmoch členov rodiny z viacerých činností z výnimkou závislej činnosti by člen (rodinný príslušník) nemohol byť subjektom rodinného zdaňovania – aspoň nie vo fáze zavedenia a overovania systému.
5. 6. Vlastníctvo rodinného majetku by sa chápalo pre daňová účely ako vlastníctvo spoločné, bezpodielové.
6. Medzi členmi rodiny by nevznikali obchodné vzťahy a nebolo by potrebné uzatvárať (stanoviť) podmienky pre daňové priznanie, ako:
Uzatvárať nájomné zmluvy k využívaniu – prenájmu majetku medzi rodičmi a deťmi, vytvárať živnosti medzi rodinnými príslušníkmi (odpočítateľné položky a pod.),
Stanovovať podiel na využívaní majetku medzi manželmi,
Delenie výdavkov (vrátane odpisov) na členov rodiny
7. Medzi členmi rodina by nevznikali zamestnanecké vzťahy, ako:
– Manžel – manželka, rodič – dieťa… Miera „zamestnania“ by bola definovaná mierou účasti (%) člena rodiny na práci a aktivitách rodiny. Externí pracovníci sú v režime závislej činnosti.
8. Príjmy, finančné pôžitky by sa odvíjali od % účasti člena rodiny na práci a aktivitách rodiny (podiel na zisku).
9. Poistné, odvody by boli odvádzané z % účasti člena rodiny na práci a aktivitách rodiny.
10. Minimálne odvody do SP, ZP sa rovnajú súčtu minimálnych odvodov členov rodiny v zmysle zákona.
11. Za dodržanie podmienok BOZP, pracovnej zdravotnej služby a ďalších povinností, zodpovedá určená osoba (štatutár) rodiny (rodinného podniku).
12. Rodina („Rodinný podnik“) je právnickou osobou a vykonáva činnosť pod jedným IČO, resp. DIČ, DIČ pre DPH. „R“ vedie jednoduché účtovníctvo.
13. Platia všetky ustanovenia pre registráciu na obchodnom súde, SP, ZP a iné.
14. Na rodinu by sa nevzťahovali povinnosti transferového ocenenia, „R“ je chápaná ako uzatvorený podnikateľský celok.
Živiteľ rodiny môže byť (a často aj) aj jednotlivec – živnostník. Pre zjednodušenie v oblasti „Ž“ navrhujeme zaviesť systém „Živnostenských licencií“

– Systém „Živnostenských licencií“ , ktorý predpokladá zaplatenie jednou (dvomi) platbami priemernej daňovej povinnosti v rozpätí príjmov do 49 790 €/ročne a minim. odvodov do SP a Z s výrazným zjednodušením povinností viesť účtovníctvo. Systém je orientovaný ako dobrovoľný pre podnikajúce fyzické osoby, SZČO a živnostníkov a je zverejnený aj na našej web stránke v odkliku  Fórum. Tento systém presadzujeme od r. 2004.