Pripomienky k zákonu o podpore MSP

 Pripomienky
Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z.

Základné informácie materiálu
Typ materiálu: zákon
Legislatívna oblasť: Iné právo
Dátum vytvorenia: 2. 9. 2015
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie

Rezortné číslo: 23842/2015-1000-41725
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Zodpovedný predkladateľ: Vazil Hudák, minister hospodárstva Slovenskej republiky
Ďalší predkladatelia:

Pripomienky:
Prijatie zákona (novely), ktorý by spresnil podmienky a proces poskytovania podpory MSP v oblasti pôsobnosti MH SR, vítame.
V predloženému materiálu možno mať niektoré pripomienky a návrhy:

1. Návrh zákona je všeobecne napísaný podrobne, k jednotlivým zneniam a formuláciám odporúčame:
– b texte § 2 ods. (1) (a následných §§) zahrnúť aj živnostníkov, zamestnávateľov
Aj živnostník môže byť a aj často je, zamestnávateľom v oblasti kategórie malého a stredného podniku, je teda podnikom, aj keď právnou formou fyzickej osoby.
2. Termín záujemca o podnikanie, (§§ 1,2 a súvisiace), je pomerne široký a môže vzbudiť nejasnosti pri výklade.
Termín môže byť chápaný tak, že sa podpora vzťahuje aj na subjekt, ktorý ešte právne ako podnik neexistuje, nemá živnostenské oprávnenie, resp. nevykonáva činnosť podľa osobitých predpisov, ale vstúpi do procesu podpory, administratívne zaťaží proces podpory a nakoniec, podľa výsledku procesu vykonávať činnosť ani nezačne. Máme za to, že by to mal byť už existujúci subjekt, teda získanie živnostenského oprávnenia by malo predchádzať žiadosti o podporu.
3. §2 ods. (1) písm. h), znenie: …podnikanie, ktorého hlavným účelom nie je primárne dosahovanie zisku, ale všeobecne prospešného spoločenského cieľa,
Toto znenie bude pomerne ťažko kontrolovateľné a je nejasné. Skôr by to mohlo byť definované napr. % pomerom tržieb, nákladmi na jednotlivé aktivity a pod. Asi by to malo byť definované vo vykonávacej vyhláške MH SR.
4. § 3 písm. a) b), … malých podnikov a stredných podnikov s pozitívnym sociálnym vplyvom,

Veľmi ťažko vyhodnotiteľné, najmä v začiatku podnikania, v čase žiadosti o podporu. Prakticky každý prosperujúci podnik môže mať pozitívny sociálny vplyv. Žiadali by sa opätovne stanoviť kritériá, napr. rast zamestnanosti, miezd, soc. program. Vkonávacia vyhláška MH SR?
5. § 6 ods. (1), písm. b): Navrhujeme vypustiť … na základe zmluvy v zmysle § 51 OZ.
§ 51 OZ pripúšťa zmluvu: …ktorá nie je osobitne upravená… Postačuje znenie ods. (2)
6. § 6 ods. (2), doplniť písm. d): zahrnúť združenia, organizácie, zastupujúce MSP s činnosťou podpory MSPa Živnostníkov ( napr. SAMP) a pod.
7. V § 9 ods. (1) (2) v spojení § 6 ods. (2) písm. b) je vlastne zákonom preddefinovaný jeden subjekt, Centrum lepšej regulácie. Samosprávna funkcia organizácií, zastupujúce MSP je takto eliminovaná, čo nekorešponduje s duchom „Small Business Act „ pre Európu 2 a Európskou chartou pre malé podniky.
8. § 7 ods. (1). Ustanovenie je pomerne široké a vzbudzuje mienku o značnej administratívnej záťaži pre malé podniky. Opätovne je zrejme potrebné špecifikovať obsah programu vo vykonávacom predpise, ale s dôrazom na maximálne znižovanie administratívnej záťaže.
9. § 12 ods. (1), doplniť … a organizáciami zastupujúcimi MSP… (obdobne ako znenie v ods. (4)).

 

10. Čl. II., bod 9 (návrh zmien v zákone 71/2013) je upravený § 10 ods. 2 len na znenie, že prílohou k žiadosti budú len doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu a tie doklady sú nasledovné:
(5) Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 4
a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a potvrdením miestne príslušného správcu dane, nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. a),
b) potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. b),
c) čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. c),
d) potvrdením príslušného inšpektorátu práce14c) nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,14b) ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. d),
e) potvrdením Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 4 písm. e).

Ministerstvo hospodárstva je prepojené s inštitúciami, často vyžadujúce špecifické potvrdenia, naši klienti si nevedia vypýtať správny typ potvrdenia a Ministerstvu nemusia takéto potvrdenia vyhovovať. Už minulý rok systém fungoval tak, že klient doniesol potvrdenie, MH si to elektronicky overovali v inštitúcií a následne pýtali odôvodnenie vzniku rozdielu medzi potvrdením a údajmi poskytnutými elektronicky.
Vynaložili sa nemalé finančné prostriedky na prepojenie, preto navrhujeme, aby Ministerstvo hospodárstva tieto informácie získavalo samé, čo by prispelo k zníženiu administratívnej záťaže MSPaŽ. Prílohy k žiadosti, ich znenie je vhodné zahrnúť do jednotlivých schválených programov, kde sa nachádzajú konkrétne podmienky, čo všetko podnikateľ musí spĺňať a čo u koho si Ministerstvo bude overovať.
10. Pre viaceré znenia, uvedené v texte vyššie je žiadúce stanoviť termín vykonávacej vyhlášky MH SR, ktorá bude špecifikovať postupy v zmysle predložených pripomienok ( §§ 2, 3, 7 a súvisiace).
18.9.2015
Ing. Vladimír S i r o t k a, CS.
Prezident SAMP