Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2015

Slovenská asociácia malých podnikov, Drieňová 37, 821 02 Bratislava,
pobočka Trnava, Lomonosovova 6

Vás pozýva dňa 31. januára 2015 o 9.00 hod. – sobota na seminár
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014 a zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2015

Lektor: Ing. Marcela Prajová , metodik

 
Miesto konania: X. Základná škola, ul. K. Mahra 11, Trnava
Prihlášky a informácie: Zuzana Baranovičová, SAMP Trnava
Tel.: 0905 335 097
e-mail: baranovicova.zuzana@gmail.com

Účastnícky poplatok: členovia SAMP: 25,- EUR, ostatní: 35,- EUR
poplatok splatný pri prezentácii

Program:

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014 a zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2015
Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2014.
Povinné tlačivá vydané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.
Odporúčané tlačivá vydané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.
Oslobodené príjmy a príjmy vylúčené z predmetu dane.
Nezdaniteľné častí základu dane na daňovníka, na manželku (manžela), dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.
Daňový bonus, podmienky priznania nároku na daňový bonus, výška daňového
bonusu, zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.02.2014.
Zamestnanecká prémia, podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie, výška
zamestnaneckej prémie v závislosti na výške príjmu a počte mesiacov poberania
posudzovaných príjmov.
Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov v priebehu
zdaňovacieho obdobia a po jeho skončení.
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roku 2014
Zmeny v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti od 01.01.2015.
Diskusia.