Zverejňujeme námety, ktoré sme poslali v rámci pripomienok k návrhu Partnerskej dohody

logo-samp-male

Slovenská asociácia malých podnikov
Slovak association of small enterprises
Drieňova 37, 821 02 Bratislava, Tel: 02/43422425, 0918 655 134
e-mail: samp@admin.samp-msp.sk, www.samp-msp.sk;

Námety k Partnerskej dohode.

Materiál je analyticky veľmi dobre spracovaný. Z pohľadu problematiky Malého a stredného podnikania (MSP) považujeme za potrebné v dokumente a návrhoch na riešenie akcentovať:
Východzí postulát:
MSP je nosným sektorom v zamestnanosti. Až 98 – 99 % podnikateľského sektoru tvoria MSP. Podieľajú sa cca 40 – timi % na HDP a cca 70 % – tami na zamestnanosti. Môžu byť (ich rozvoj) výrazným prvkom vyrovnávania regionálnych rozdielov.

Nedostatočný prístup k financovaniu

1. Orientovať poskytovanie investičnej pomoci aj na investičné združenia MSP. Umožniť vznikanie takýchto združení a to aj cestou profesijných organizácií, spoločenstiev, cechov a pod. V súlade so zámerom PD takto integrovať investičné aktivity aj v priestore MSP.
Jednotlivé subjekty, najmä malé podniky sami o sebe nemajú dosť potrebných finančných prostriedkov. Združenie takýchto firiem by umožnilo efektívnejšie využitie finančnej podpory.
2. Podporiť investičnou pomocou veľké podniky, ktoré na seba budú viazať MSP ako poddodávateľov.
Podporiť metódu spin – of.
3. Zlepšiť prístup k štartovaciemu kapitálu MSP. Zaviesť možnosť bezúročných štartovacích pôžičiek, umožniť poskytnutie určitých daňových úľav pre MSP. Podporu domácich MSP koncipovať adeqátne ako pre zahraničných investorov.
Zlepšenie prístupu ku kapitálu predpokladá aj Európska charta pre malé podniky a „Small Business Act pre Európu.

TC 10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania

1. Podporovať systém predabsolventskej praxe podporou realizácie takejto praxe v malom a strednom podniku.
MSP, najmä malý podnik má špecifické nároky na zamestnanca. Nemá také rozsiahle portfólio zamestnancov, aby bola uplatňovaná úzka špecializácia. Takto je potrebné orientovať vzdelávací proces.
MSP potrebuje univerzálnejšieho zamestnanca, s agregovanými znalosťami ako napr:
Technik – ekonóm
Ekonóm – právnik
Účtovník – ekonóm
Účtovník – mzdár – personalista
Obchodné zručnosti – manažérske zručnosti
Remeselník – logistik
Takto je potrebné upraviť aj učebné osnovy.

2. Financovanie škôl nepodstaviť „na žiaka“, na ich počte, ale na pedagogický proces (rozsah, kvalita, počty hodín a pod.)

Zdôvodnenie transferu 3 % alokácie z menej rozvinutých regiónov
do Bratislavského samosprávneho kraja
1. Z poskytovania finančnej pomoci (spoluúčasti), formou grantov EÚ, investičnej pomoci, pomoci pri vytváraní pracovných miest a inej pomoci nevylučovať Bratislavský kraj.
Je potrebné podporiť aj firmu, sídliacu v BSK (zamestnáva napr. aj pracovníkov z regiónov). Cieľom je podporiť aj úspešnú už fungujúcu firmu, čo môže viesť aj k zvýšeniu konkurencie schopnosti na európskom trhu. Nepovažujeme za správne vyrovnávať regionálne rozdiely brzdením aktivít akéhokoľvek regiónu. Súčasťou BSK sú aj okresy z nižším pomerom tvorby HDP.

Zastúpenie Slovenskej asociácie malých podnikov
1. Umožniť zástupcom SAMP kontinuálnu účasť v procese tvorby stratégie, pravidiel a opatrení v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia a tvorby hospodárskej politiky štátu.
2. Umožniť zástupcom SAMP kontinuálnu účasť v pracovných skupinách, ktoré budú pripravovať jednotlivé projekty podpory, granty a výzvy operačných programov pre prípravu projektov s čerpaním podpory finančných prostriedkov EÚ, najmä pri tvorbe podmienok uplatnenia grantu, prijímateľov pomoci, kritérií a pod. .

Európska charta pre malé podniky, Small Business Act. Pre Európu.
Bod 10 Charty vytyčuje cieľ: Vytvorenie silnejšieho, efektívnejšieho zastúpenia záujmov malých podnikov na úrovni EÚ a národnej úrovni vrátane zastúpenia prostredníctvom sociálneho dialógu.

Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Prezident SAMP
Bratislava 4.2.2014

Prílohy:
1. Vyhodnotenia dotazníka k podnikateľskému prostrediu, realizovaného SAMP v r. 2012
2. Opatrenia SAMP na zlepšenie podnikateľského prostredia, snem SAMP 2013.